Webarchiv Katalogizační manuál


Katalogizační manuál pro popis elektronických online zdrojů ve formátu MARC 21.


Úvod

Základní standardy

Základními normativy pro katalogizaci jsou pravidla RDA (Resource Description and Access, vznikla jako nástupce Anglo-amerických katalogizačních pravidel - AACR2R, stránky pravidel RDA), interpunkce se řídí pravidly pro Mezinárodní standardní bibliografický popis (International Standard Bibliographic Description - ISBD), struktura zápisu pak mezinárodně uznávaným metadatovým standardem pro popis dokumentů v knihovních informačních systémech (MAchine-Readable Cataloging - MARC).

Dále doporučujeme sledovat stránky Národní knihovny ČR - Katalogizační politika, kde jsou zveřejněny aktualizace a případné změny týkající se bibliografického zpracování elektronických zdrojů, Národní autority ČR a České MDT Online.

Obecná pravidla popisu podle RDA

Elektronické zdroje mají charakter pokračujícího zdroje, kdy je třeba při volbě pramenů popisu aplikovat i základní zdroje popisu pro seriály a integrační zdroje.

Před započetím katalogizace je třeba si ověřit, zda již dokument není v Online katalogu Národní knihovny popsán, příp. v jiné verzi. Vždy se vytváří nový záznam, a to i pokud je v bázi uložen záznam pro jinou verzi.

Je nezbytné, aby katalogizátor při popisu dokumentu zvažoval, které poznámky má smysl uvádět, zejména aby se významově stejná poznámka neopakovala v různých poznámkových polích.

Obecné zásady

Interpunkce není součástí pravidel jako takových. Teoreticky RDA vycházejí z toho, že určují pouze údaje, které se budou zapisovat, a jejich formu. K oddělení jednotlivých údajů se používá interpunkce ISBD. Tato interpunkce se zapisuje do záznamu, není-li dále uvedeno jinak. Zapsaná interpunkce slouží k zobrazení záznamu, ve kterém jsou údaje definovány použitou interpunkcí.

Nezapisujeme tečku na konci polí. Tečka se nezapisuje ani na konci podpole, které předchází podpoli $4.

Interpunkce, která je zaměnitelná s interpunkcí ISBD a jejíž přesný přepis by způsobil nejasnosti v názvových údajích nebo problémy při konverzích, doporučujeme při přepisu zaměnit.

Předepsaná knihovnická interpunkce se zapisuje vždy, i když to má za následek zdvojení interpunkce:

Kam běží Péťa? : pracovní sešit pro předškoláky
Vrať se mi zpátky!. Svazek první, Návrat ztraceného syna

Vylučování znaků podle hodnoty indikátoru: k počtu vylučovaných znaků se připočítává i následná mezera (např.: pro název „Der Dienst“ má 2. indikátor hodnotu 4).

Jednopísmenné iniciály a akronymy se zapisují bez mezer, bez ohledu na pramen popisu. Zkratky různého typu se mezi sebou oddělují mezerou:

J.J. Rousseau
F.D.H. Denby
U.S.D.A. Symposium
M. J.P. Rabaut (pro jméno Monsieur J.P. Rabaut)

Ale mezi iniciálami v záhlaví se doplňuje jedna mezera:

Rousseau, J. J.

Datum se zapisuje následovně:

1.1.2004
1. dubna 1998
23.-24.5.2001
23.-28. září 2002

Velkým písmenem začínají vždy vlastní jména (osob, korporací, míst, konferencí, atd.) a názvy
děl/vyjádření/provedení. Dále se pak řídíme gramatikou daného jazyka. Podrobněji viz též jednotlivá pole.
Velkým písmenem začíná vždy každý blok údajů v záznamu, tj. každé nové pole ve formátu MARC 21. Druhé
a další podpole v rámci jednoho pole začínají malým písmenem tehdy, pokud obsahují frázi nebo slovo, které není pojmenováním.

245 10 $aDeníky malého poseroutky :  
       $bromány v obrázkách /$cJeff Kinney ; přeložila Veronika Volhejnová
245 00 $aPocta tvůrci :  
       $bPablo Picasso, 1881-1973

Použité zkratky:

(O) – opakovatelné pole  
(NO) – neopakovatelné pole  

Preferovaný pramen popisu

Preferovaným pramenem popisu u elektronických zdrojů je primárně textový obsah zdoje, případně vložená metadata v textové podobě (například zdrojový kód). Informace se přebírají z formálně uvedených údajů (např.
z titulní obrazovky, hlavního menu, z prvního zobrazení informací, z domovské stránky a podobně).