Webarchiv Katalogizační manuál


Katalogizační manuál pro popis elektronických online zdrojů ve formátu MARC 21.


Název a další názvové údaje, nakladatelské údaje

222 Klíčový název (NO)

Týká se jen zdrojů s přiděleným ISSN. Pro ty je povinným údajem. Pole vyplňujeme na základě údajů z databáze ISSN.

Indikátory

       0-9 počet vyloučených znaků

např.:
222 #0 $a CBU International Conference Proceedings ... 
    $b (On-line)

245 Údaje o názvu (včetně údajů o odpovědnosti) (NO)

V oblasti údajů o názvu a odpovědnosti se obvykle vyskytují následující údaje:

Hlavní název je vždy povinným údajem (byť doplněným) a je-li uveden či zjištěn, pak je také prvním údajem o odpovědnosti.

Údaje se zapisují přesně tak, jak se vyskytují na provedení – včetně chyb a překlepů. Správný údaj se pak zapisuje jako variantní název nebo do poznámky. Slova se nezkracují, pokud tak ovšem nejsou na prameni uvedena, číslovky se zapisují také přesně – nevynechávají se, ani se nepřepisují na arabské číslice. Psaní velkých písmen se řídí gramatickými pravidly daného jazyka, velkým písmenem začíná první slovo hlavního názvu, první slovo alternativního názvu a obvykle pak jména osob, korporací, akcí apod. Zapisují se i použitá diakritická znaménka a úvodní členy. Jednopísmenné iniciály a akronymy se zapisují bez mezer. Přesně podle provedení se zapisuje i interpunkce, symboly a značky. Vynechat lze pouze typografické značky, které slouží jako oddělovače a nemění smysl a obsah údaje. Symboly, které nelze přepsat, nahradíme v názvu slovem v hranatých závorkách a doplníme vysvětlující poznámku.

Hlavní název je hlavním pojmenováním provedení a obvykle je typograficky zvýrazněn. Je-li na prameni popisu uveden název ve více jazycích a/nebo písmech, volí se za hlavní název vždy název v jazyce dokumentu (jediného či převažujícího). Ostatní se zapíší jako názvy souběžné. Slova, která uvádějí název, ale nejsou součástí názvu, se nezapisují.

Indikátory

      0 vedlejší záhlaví se nevytváří (hodnota prvního indikátoru je 0 vždy, když není v záznamu uvedeno
        hlavní záhlaví v poli 1XX)

      1 vedlejší záhlaví se vytváří

       0-9 počet vyloučených znaků

Podpole $a Název (NO)

Podpole $a obsahuje hlavní název a alternativní název. Je hlavním pojmenováním provedení a obvykle je typograficky zvýrazněn. Je-li na prameni popisu uveden název ve více jazycích a/nebo písmech, volí se za hlavní název vždy název v jazyce dokumentu (jediného či převažujícího). Ostatní se zapíší jako názvy souběžné.

Alternativní název je součástí hlavního názvu a odděluje se spojovacím výrazem (aneb, oder, atd.) s oboustrannými čárkami.

např.:
245 10 $a Ofenzivní marketing, aneb, Jak zaútočit na konkurenci
246 30 $a Jak zaútočit na konkurenci

Příliš dlouhý název (či další názvová informace) může být zkrácen, a to nejdříve po prvních 5 slovech (členy se nepočítají), ale nesmí to mít vliv na ztrátu informací či identifikaci díla. Pro vynechanou část názvu se použije znak pro výpustku – tři tečky s oboustrannou mezerou.

Je-li gramaticky nedílnou součástí názvu či další názvové informace i údaj o odpovědnosti, zapíše se tam a již se neopakuje v údajích o odpovědnosti (pokud ovšem není na zdroji znovu uveden).

WWW a úvodní slova v názvu
Slova, která uvádějí název a nejsou přitom jako součást názvu míněna, se nezapisují, např. „Vítejte na stránkách“. Hlavní název se zapisuje bez těchto úvodních frází a ve variantním názvu se zapisuje název celý.

Z důvodů vyhledatelnosti vždy v poli 246 zapisujeme název včetně úvodních slov, která byla vypuštěna v poli 245 (např. www nebo Vítejte…). Hodnotu prvního indikátoru volíme v závislosti na tom, zda ho chceme zobrazovat také jako poznámku, či nikoliv – pokud vynechaná slova zásadně nemění název (viz příklad u pole 245), není třeba poznámku zobrazovat. V ostatních případech je vhodné poznámku zobrazit.

např.:
na stránkách je uvedeno „Vítejte na webových stránkách Tomáše Halíka“
245 10 $a Tomáš Halík
246 1# $i Úvodní název webových stránek:
    $a Vítejte na webových stránkách Tomáše Halíka

Název se zapisuje přesně, pokud jde o stylistické znění, pořadí a pravopis, není však nutné přesně dodržet psaní velkých písmen a interpunkci obsaženou v názvu.

např.:
na stránkách je uvedeno „Vítejte v jazykovém centru Filozofické fakulty!“
245 10 $a Jazykové centrum Filozofické fakulty
246 1# $i Úvodní název webových stránek:
    $a Vítejte v jazykovém centru Filozofické fakulty!

Pokud je název koncipován jako URL adresa, zapisujeme www jako součást názvu.

např.:
na stránkách je uvedeno www.tuning.cz
245 00 $a Www.tuning.cz
246 30 $a Tuning

Datum součástí názvu
Pokud je součástí hlavního názvu datum, jméno, číslování apod., které se s dalšími vydáními/aktualizacemi mění (např. rok konference nebo festivalu), zapisuje se název bez tohoto údaje. Pokud je tento údaj nedílnou součástí názvu, zapisuje se místo něj znak pro výpustku (…).

U pokračujících zdrojů se výpustka na začátku názvu nebo na konci značí pouze pravostrannou mezerou. Pokud je z hlavního názvu vypuštěn rok, nebo jiný měnící se údaj, zapisuje se poznámka: Součástí hlavního názvu je označení (roku/čísla).

např.:
245 00 $a … ročník mezinárodního veletrhu PIVEX

na zdroji byl uveden název Jeden svět 2010
245 00 $a Jeden svět ... ()
500  $a Součástí hlavního názvu je označení roku

na zdroji byl uveden název 45. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
245 00 $a … Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

Zkratka v názvu
Pokud je hlavní název uveden v prameni popisu jednak v úplné a jednak ve zkrácené podobě (akronym nebo zkratka), hlavním názvem je plná forma názvu. Zkratka, akronym se zapíše jako další názvová informace a zároveň se uvede do pole 246 30 část názvu/název části.

např.: 
245 10 $a Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles :
    $b ANKST
246 30 $a ANKST

Zkratka a souběžný název
Pokud název obsahuje zároveň souběžný název a další názvovou informaci, uvede se další názvová informace za tou částí hlavního či souběžného názvu, k níž náleží.

např.:  
v prameni popisu je uvedeno Národní technická knihovna, National technical library, NTK
245 10 $a Národní technická knihovna =
    $b National technical library : NTK
246 31 $a National technical library
246 30 $a NTK

Zkratka a další názvová informace
Každá další názvová informace je předznamenána dvojtečkou s oboustrannou mezerou a zapisuje se za pole 245 $b.

např.:
245 10 $a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu :
    $b SZKT : občanské sdružení
246 30 $a SZKT

Podpole $b Další údaje o názvu (NO)

Podpole $b může obsahovat další názvy děl téhož autora (v popisných jednotkách bez společného názvu), souběžné názvy a další názvové informace, tj. údaje až k prvnímu údaji o odpovědnosti nebo číselnému označení či názvu části.

Podpole $b není opakovatelné, proto se opakované údaje od sebe oddělují předepsanou interpunkcí v rámci podpole - souběžné názvy rovnítkem s oboustrannou mezerou, další následující názvy středníkem s oboustrannou mezerou, další názvové informace dvojtečkou s oboustrannou mezerou.

Další názvová informace Další názvová informace blíže určuje obsah či charakter díla a je typograficky odlišena od hlavního názvu. Přebírá se pouze ze stejného pramene popisu jako hlavní název. Je-li uvedena jinde, nezapisuje se, nebo jen velmi výjimečně a jen do poznámky, nikdy nedoplňujeme do hranatých závorek. Každá další názvová informace je předznamenána dvojtečkou s oboustrannou mezerou.

Při popisu elektronických zdrojů platí pro zápis dalších názvových informací obecná pravidla. Pokud je další názvová informace považována za důležitou, lze ji zapsat jako vedlejší názvové záhlaví do pole 246.

např.:
245 10 $a Proudy :
    $b středoevropský časopis pro vědu a literaturu

Souběžný název Souběžný název je název v jiném jazyce a/nebo písmu, než je hlavní název. Může se vyskytovat i souběžná další názvová informace či údaj o odpovědnosti. Souběžné údaje se vždy uvádí za údaji, k nimž patří. Každý souběžný název či blok souběžných údajů je předznamenán rovnítkem s oboustrannou mezerou. Souběžné názvy se přebírají z celého popisovaného provedení, tj. nejen ze stejného pramene jako hlavní název, a nezapisují se do hranatých závorek. Vždy zapisujeme všechny souběžné názvové údaje, ale údaje o odpovědnosti stačí pouze v jazyce dokumentu (případně první v pořadí), souběžné již obvykle nezapisujeme.

např.:
v prameni popisu Česká softballová organizace a Czech softball association
245 10 $a Česká softballová asociace =
    $b Czech Softball Association
246 31 $a Czech Softball Association

např.:
v prameni popisu Česká advokátní komora, Tschechische Rechtsanwaltskammer, La Barreau tcheque a Czech Bar Association
245 10 $a Česká advokátní komora =
    $b Tsechische Rechtsanwaltskammer = La Barreau tcheque = Czech Bar Association
246 31 $a Tsechische Rechtsanwaltskammer
246 31 $a La Barreau tcheque
246 31 $a Czech Bar Association

Podpole $c Údaj o odpovědnosti (NO)

Podpole $c obsahuje údaje o odpovědnosti. Údaje o odpovědnosti se přebírají ze stejného pramene jako hlavní název, případně z dalších preferovaných pramenů. Uvádějí se osoby a/nebo korporace odpovědné za intelektuální nebo umělecký obsah popisovaného zdroje (autor, spoluautor, editor, překladatel, ilustrátor, atd.). V případě, že v provedení není uveden žádný autor, nedohledáváme ho.

Autoři se zapisují přesně tak, jak jsou uvedeni na prameni popisu. Zapisují se všichni autoři uvedení na preferovaném prameni popisu (včetně případné fráze/úvodního výrazu). Mají-li různou funkci, zapisují se v pořadí uvedeném na prameni popisu. První uvedený autor se zapisuje do pole 100, ostatní pak do pole 700. Jsou-li na preferovaném prameni uvedení pouze nepřímí autoři (přispěvatelé, editoři), zapíšeme je do pole 245 a pole 700 a přímé autory již nedohledáváme.

Jedná se o odpovědnost za intelektuální nebo umělecký obsah díla, a proto do autorských údajů nepatří osoby/korporace, které sice jsou uvedené na prvním preferovaném prameni popisu, ale nemají žádnou odpovědnost za obsah díla, tj. sponzoři, recenzenti, komiksový lettering apod.

V údajích o odpovědnosti se vynechávají tituly, oslovení, afiliace, kvalifikace a podobné výrazy, zapisují se jen jména či jména s uvedenou frází. Označení junior, syn a další rodové vztahy se nevynechávají, zůstávají součástí zápisu. Jako údaj o odpovědnosti se zapíše i údaj bez konkrétního jména (např.: napsal kolektiv autorů), je-li takto uveden na preferovaném prameni popisu.

Původci uvedení pouze v copyrightu (např. významný překladatel podle národní interpretace) se zapisují do poznámky, nikoli do oblasti údajů o názvu a odpovědnosti.

např.:
245 10 $a ...a život jde dál :
    $b vzpomínky Petra Látala na léta válečná


např.:
autor nebyl uveden nikde v popisovaném provedení; chyba v podnázvu
245 14 $a Die Schule der Frauen :
    $b Luftspiel in fünf Aufzügen /
    $c [Molière]
500  $a Správný podnázev je: Lustspie l in fünf Aufzügen

246 (Variantní názvy) (O)

Pole obsahuje variantní formy hlavního názvu popisovaného provedení. Varianty názvů ostatních děl se zapisují do pole 740. Úvodní členy se v poli 246 nezapisují, pokud se neuvádějí záměrně.

Pole se používá i pro zápis rozšířených názvů (číslovky, symboly atd.).

Častým jevem u elektronických zdrojů je výskyt různých variant názvu ve zdroji. Po zvolení hlavního názvu by ostatní varianty názvu měly být uvedeny v poli 246, pokud jsou považovány za důležité pro identifikační nebo selekční účely.

V případě chybného názvu z pole 245 se do pole 146 podpole $i zapisuje správný název.

Indikátory:

       0 generuje se poznámka, negeneruje se vedlejší záhlaví
       1 generuje se poznámka i vedlejší záhlaví
       2 negeneruje se poznámka, negeneruje se vedlejší záhlaví
       3 generuje se vedlejší záhlaví, negeneruje se poznámka

       # typ názvu není specifikován (název převzat ze zdrojového kódu)
       0 část názvu/název části (další názvová informace, zkratka)
       1 souběžný název
       2 rozlišovací název
       3 další variantní název

       Při použití druhého indikátoru s hodnotou #, 0, 1 se návěští poznámky negeneruje.
       Při použití druhého indikátoru s hodnotou 2-8 se návěští poznámky generuje systémem.
       Při použití druhého indikátoru s hodnotou # lze vyplnit podpole $i s vysvětlujícím návěštím; podpole $i se pak        uvádí na začátku pole 246, před podpolem $a.

např.:
$i Název ve zdrojovém kódu:
$a České akční hry 

$i Název na titulní obrazovce:
$a MagPortal.cz

Diakritika

např.:
245 00 $a Www.cinnostni–uceni.cz
246 30 $a Cinnostni-uceni.cz
246 3# $a Činnostní učení
246 1# $i Název ve zdrojovém kódu: 
    $a Vzdělávání-učitelů.cz

247 (Předchozí název) (O)

Do pole 247 zapisujeme původní názvovou informaci v případě, že došlo ke změně hlavního názvu webové stránky. Pole 247 slouží k uchování původního hlavního názvu webové stránky, zatímco do pole 245 zapíšeme název nový. První indikátor pole 247 musí být vždy 1.

např.:
245 00 $a Gestalt Praha
247 10 $a Gestalt.cz

Změna další názvové informace
Při změně další názvové informace, která je považována za významnou, by se změna měla promítnout v bibliografickém záznamu v poli 245 $b. Další názvovou informaci ve tvaru, v jakém se vyskytovala v předchozích iteracích, lze zapsat do pole 246, na rozdíl od změny hlavního názvu, kdy se dříve platný hlavní název zapisuje do pole 247.

264 (Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla a údaje o autorských právech) (O)

Pole obsahuje údaje o vytvoření/vzniku díla, nakladatelské údaje, údaje o výrobě, distribuci a údaje o autorských právech/copyrightu. Pro publikované zdroje jsou povinnými údaji místo vydání, jméno nakladatele a datum vydání. Datum copyrightu je doporučeným údajem tehdy, pokud není známo ani datum vydání, ani datum distribuce. Toto datum se zapisuje včetně symbolu copyrightu © nebo symbolu fonogramu ℗.

Údaje se přebírají z celého popisovaného provedení - primárně ovšem ze stejného pramene jako hlavní název; případně z dalších jiných pramenů, či se logicky odvodí. Každý údaj z jiného zdroje či údaj odvozený se zapisuje do vlastní hranaté závorky. Údaje se zapisují přesně tak, jak jsou na prameni popisu uvedeny, nic se nezkracuje, ani nevynechává (ani členy), neopravuje (správná podoba se uvede do poznámky). Slova nebo fráze uvádějící funkci jinou než výhradně nakladatelskou, kterou plní osoba nebo korporace, se zapisují přesně tak, jak se vyskytují na prameni popisu. Slova nebo fráze označující pouze nakladatelskou funkci (např. nakladatelství, Verlag, vydal, atd.) vynecháváme jen tehdy, pokud nejsou trvalou součástí jména a/nebo nezmění gramaticky podobu jména nakladatele. Přesně se uvádí i fráze typu nákladem vlastním, nákladem autorovým, Selbstverlag, apod.

Pokud potřebné údaje nejsou v popisovaném provedení uvedeny, vždy se snažíme alespoň přibližně určit místo (obec či státní území v současném pojetí) a datum vydání (přibližný rok či rozmezí let). Tyto údaje patří do hranatých závorek, případně jsou doplněny otazníkem. U integračních zdrojů lze pravděpodobný začátek vydávání určit prostřednictvím archivů elektronických zdrojů Internet archive, popř. Webarchiv. Až jako poslední, velmi výjimečnou variantu zapisujeme frázi: [místo vydání není známé]. Pokud nelze zjistit nakladatele, zapisujeme frázi: [nakladatel není známý]. Frázi [datum vydání není známé] nepoužíváme, vždy bychom měli doplnit nějaké přibližné datum vydání.

Je-li uvedeno na prameni více míst vydání či jmen nakladatelů, je na úrovni minimálního záznamu povinné zapsat vždy jen první místo a první jméno. Při úplném popisu se zapisují všechna místa a jména. Další místa vydání se předznamenávají středníkem, jméno nakladatele je vždy předznamenáno dvojtečkou a datum vydání čárkou.

např.:
264 #1 $a [Česko] :
    $b Fortuna,
    $c [2006]-

264 #1 $a [Česko] :
    $b [nakladatel není známý],
    $c [2003]-

Pro přibližná data vydání se používají následující způsoby zápisu:

Rok je známý/zjistitelný                     2013
Přibližný rok                          [2013?]
Jeden nebo druhý po sobě jdoucí rok               [2010 nebo 2011]
Pravděpodobné rozmezí let (zapisujeme vždy s otazníkem)     [mezi 2001 a 2014?]
První nebo poslední možné datum                 [ne před 2000] [ne po 2013]
První i poslední možné datum                   [mezi 21. říjnem 2007 a 3. březnem 2009]

Indikátory

       # neuvádí se první údaj (zdroj je katalogizován poprvé, předpokládá se, že nedojde ke změnám nakladatele,           distributora)
       2 dočasný údaj (pokud se nakladatelé nebo místa vydání mění, uvedou se zde nakladatelé, kteří vydávali zdroj           mezi prvním a posledním nakladatelem)
       3 současný/poslední údaj (pokud se změnilo místo nebo jméno spojené s vydáním zdroje)

       0 vytvoření/vznik (pro nezveřejněná díla)
       1 nakladatel
       2 distributor
       3 výrobce
       4 údaje o autorských právech

Hodnota indikátoru označuje, jaké údaje pole obsahuje. Pole s hodnotou druhého indikátoru 0 obsahuje údaje o vytvoření zdroje v nezveřejněné podobě. Pole s hodnotou druhého indikátoru 1 až 4 obsahují údaje týkající se zdroje ve zveřejněné podobě.

       $a Místo vydání, distribuce atd. (O)
       $b Jméno nakladatele, distributora, atd. (O)
       $c Datum vydání, distribuce, atd. (O)
       $3 Bližší určení dokumentu (NO)

Povinné je vždy pole 264 s druhým indikátorem 1.

např.:
264 #1 $a Praha :
    $b Nakladatelství Lidové noviny,
    $c [2014]
264 #4 $c ©2014

264 #1	$a [Česko] :
    $b [nakladatel není známý],
    $c [2003?]-

Pokud zdroj nemá ukončené vydávání, zapisuje se na konci podpole $c pomlčka, po ukončení vydávání se dopíše rok vydání poslední verze. Pokud je datum ukončení vydávání známé (264 $c), je třeba upravit také příslušné údaje
v poli 008 (poz. 06 + 11-14).

např.:
264 #1 $a Velká Lhota :
    $b Miroslav Urban,
    $c [2009]-

264 #1 $a Praha :
    $b Národní knihovna,
    $c 1999-2004

Pokud má zdroj dvě místa vydání a jednoho nakladatele, zapíše se takto:

např.:
264 #1 $a Praha;
    $a Litomyšl :
    $b Paseka,
    $c 2003

Pokud má zdroj více míst vydání a více nakladatelů, zapíše se takto:

např.:
264 #1 $a Brno :
    $b ERA, s.r.o. :
    $b Státní památkový ústav v Brně;
    $a Olomouc :
    $b Státní památkový ústav v Olomouci;
    $a Ostrava :
    $b Státní památkový ústav v Brně,
    $c 2001-

Pokud došlo ke změně vydavatele, zapíše se takto:

např.:
264 #1 $a místo vydání :
    $b první vydavatel,
    $c rok-
264 31 $3 rok-
    $a místo vydání současného vydavatele :
    $b současný vydavatel

např.:
264 #1 $a Veselíčko :
    $b Jiří Pospíšil,
    $c 2000-
264 31 $3 [2007]-
    $a Olomouc :
    $b Paidagogos - společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání,

Pokud došlo k další změně vydavatele, zapíše se takto:

např.:
264 #1 $a místo vydání :
    $b první vydavatel,
    $c rok-
264 21 $3 rok od do
    $a místo vydání předchozího vydavatele :
    $b předchozí vydavatel (vydával dílo mezi prvním a současným vydavatelem)
264 31 $3 rok-
    $a místo vydání současného vydavatele :
    $b současný vydavatel

např.:
264 #1 $a Praha :
    $b Svoboda, n.p.,
    $c 1964-
264 21 $3 1975-1989
    $a Praha :
    $b Mladá fronta
264 31 $3 1990-
    $a Praha;
    $a Litomyšl :
    $b Paseka

Pokud je datum ukončení vydávání známé (264 $c), je třeba upravit také příslušné údaje
v poli 008 (poz. 06 + 11-14).

např.:
datum zahájení je uvedeno ve zdroji, datum ukončení je odhadované (např. podle Waybacku, podle data zjištění nedostupnosti
stránek)
264 #1 $a Praha :
    $b Petr Jandík,
    $c 2006-[2008?]

datum zahájení vydávání není uvedeno ve zdroji, datum ukončení je ve zdroji uvedeno
264 #1 $a Praha :
    $b Petr Jandík,
    $c [2006?]-2008

datum zahájení vydávání ani datum ukončení není uvedeno ve zdroji ani nejsou data známa, data jsou zjištěna explicitn
(např. dotazem na vydavatele)
264 #1 $a Praha :
    $b Petr Jandík,
    $c [2006-2008]