Webarchiv Katalogizační manuál


Katalogizační manuál pro popis elektronických online zdrojů ve formátu MARC 21.


Identifikační čísla a kódy

022 (ISSN) (O)

Pokud má zdroj přidělené ISSN, uvede se toto identifikační číslo do pole 022 (bez ohledu na to, zda se jedná o integrační zdroj nebo elektronický časopis). Pro pokračující zdroje je povinný též údaj v poli 222 Klíčový název (ten je vázán na ISSN).

041 (Kód jazyka) (O)

Je-li popisná jednotka originálem v jediném jazyce, uvádí se kód tohoto jazyka pouze v poli 008/35-37 a pole 041 se již nezapisuje. V případě dokumentu ve více jazycích, překladu, dokumentu s cizojazyčnými resumé, apod. se všechny kódy jazyků zapisují do příslušných podpolí v poli 041 a na pozicích 008/35-37 se zapisuje pouze kód dominantního jazyka popisné jednotky. Používá se kódovník MARC.

V případě vícejazyčného zdroje se postupuje následovně:

a) Jde o paralelní verzi v jiném jazyce (většina stránek, které mají cizojazyčné verze), jedná se o nejčastější případ. Použije se podpole $a kód jazyka textu - opakovatelné pole pro zápis všech jazyků textu v dokumentu. Kódy se zapisují v pořadí podle významnosti zastoupení jazyka v textu, jinak podle abecedy.

 např.:
 041 0	$a cze
    $a eng

b) Zdroj je/obsahuje překlad – první indikátor 1, do podpole $h kód jazyka originálu se zapisují kódy jazyka předlohy.

 např.:
 041 1	$a eng
    $h cze

c) Zdroj má cizojazyčný jen abstrakt. Do podpole $b Kód jazyka resumé se zapisuje(í) kód(y) resumé/abstraktu,
bez ohledu na to, liší-li se od jazyka textu. Kódy se zapisují v pořadí podle anglické abecedy.

 např.:
 041 0	$a cze
    $b eng

043 (Kód geografické oblasti) (NO)

Pole se použije pouze v případech, když se zdroj obsahově týká určité geografické oblasti. Vyplní-li se pole, musí být údaj zapsán také v poli 080 (MDT) a 651 (Vedlejší věcné záhlaví - geografické jméno).

 např.:
 043	$a e-xr---
	$b e-xr-zl (specifikovaná oblast v ČR)
	$2 czenas (zapisuje se jen pokud je zapsán údaj v $b)

045 (Časové období obsahu dokumentu) (NO)

Pole se vyplní pouze v případě, že se zdroj obsahově týká určitého data/časového období. Údaj musí být současně zapsán v poli 080 (MDT) a 648 (Vedlejší věcné záhlaví - chronologický termín).

 např.:
 045	$a x1x9
 648 7	$a 20. století

 045	$a x3x4
 648 7	$a 1939-1945

 045	$a x4x4
 648 7	$a 1948

 045	$a f-g-
 648 7	$a 2.-3. století

 045	$a d9d9
 648 7	$a 1. století př. Kr.

072 (Konspekt) (O)

Pole obsahuje údaj skupiny Konspektu, do které je obsah dokumentu zařazen. Příslušný znak Konspektu je vybrán na základě použitých znaků MDT. Vybírá se vždy jedna podkategorie Konspektu, ktera nejlépe vystihuje obsah dokumentu. S tímto znakem musí též korespondovat vybrané předmětové heslo uvedené v poli 080/650 (tj. uvedené předmětové heslo musí obsahově náležet do této konkrétní skupiny Konspektu).

Indikátory
První indikátor: nedefinován
Druhý indikátor: hodnota 7, zdroj specifikován v podpoli $2

Ve výjimečných případech jsou přiděleny dvě skupiny Konspektu:

1. spadá-li obsah dokumentu do dvou odlišných tematických oblastí a nelze určit převládající tematickou oblast - jen ve výjimečných případech

2. k vyjádření určitých formálních charakteristik (v pořadí druhý znak skupiny Konspektu, jako první v pořadí se uvádí hlavní téma dokumentu, tedy obor - za obor se považuje i národní literatura) při popisu:

např.:
072 7 $a 821.162.3-1
   $x Česká poezie
   $2 Konspekt$925

072 7 $a 821-93
   $x Literatura pro děti a mládež (beletrie)
   $2 Konspekt$926

080 (Mezinárodní desetinné třídění - MDT) (O)

Pole obsahuje znak Mezinárodního desetinného třídění (MDT). Pole 080 se opakuje, je-li potřeba přidělit popisné jednotce více znaků MDT. Při katalogizaci se uvádějí znaky MDT pro všechna předmětová hesla z polí 648, 650, 651, 655 ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedena v těchto polích.

např.:
080 $u lékařství
  $a 61
  $2 MRF

080 $u Česko
  $a (437.3)
  $2 MRF

080 $u www.dokumenty
  $a (0.034.2)004.738.12
  $2 MRF

080 $u elektronické časopisy
  $a (0.034.2:051)
  $2 MRF