Webarchiv Katalogizační manuál


Katalogizační manuál pro popis elektronických online zdrojů ve formátu MARC 21.


Hlavní záhlaví

Jako hlavní/vedlejší záhlaví se zapisují osoby, které se podílely na vzniku díla/vyjádření/provedení. Tyto osoby se uvádějí obvykle v souladu s údaji o odpovědnosti uvedenými v poli 245.

1XX záznamy se přebírají z AUT - Databáze národních autorit NK ČR.

Pokud se záznam v databázi nachází, je nutné stáhnout autoritní tvar. V případě, že v databázi není a katalogizátor usoudí, že se jedná o významnou autoritu, může vyhotovit její návrh. Pole lze také doplnit jménem, které se v databázi nenachází, ani není vyhotoven návrh autority.

100 (Hlavní záhlaví – osobní jméno) (NO)

Osobní jméno použité jako hlavní záhlaví je jméno osoby s hlavní odpovědností (tvůrce, další osoba spojená s dílem, přispěvatel). Jsou-li autoři (přímí i nepřímí) uvedeni na titulní stránce, zapisují se všichni jak do pole 245, tak do polí 100/700 jako selekční údaje (bez ohledu na počet uvedených autorů je vždy první z nich uveden v hlavním záhlaví), jsou-li na titulní stránce uvedeni pouze nepřímí autoři (např. editor), zapisují se do 245 a 700 a přímí autoři se již nedohledávají.

Do pole 100 se zapisuje jméno tvůrce, tj. osoby, která má hlavní autorskou odpovědnost za vznik díla. V záznamu smí být pouze jedno pole 100 a současně s ním se nesmí v jednom záznamu vyskytovat ani pole 110 a 111. Je-li tvůrců více, do pole 100 se zapíše pouze první z nich. V případě, že na zdroji není uveden žádný autor, nedohledává se. Výjimkou jsou díla, jejichž tvůrce je obecně znám/tvůrci jsou známi, pouze nejsou v určitém provedení uvedeni. V těchto případech se zapíší v poli 245 v hranaté závorce a v příslušném poli 100/700 jako selekční údaj.

např.:
Dílo má pět tvůrců se stejnou mírou autorské odpovědnosti.
100 1  $a Žemlička, Jan
245 10 $a Celní zákon a předpisy související v praxi
    $c Jan Žemlička, Pavel Hruška, Helena Nováková, Jana Zelená, Květoslav Horák
700 1  $a Hruška, Pavel
700 1  $a Nováková, Helena
700 1  $a Zelená, Jana
700 1  $a Horák, Květoslav

Pokud neexistuje autoritní tvar významné osoby vytvoří se návrh autority podle příručky Metodika tvorby personálních autorit podle RDA zveřejněné na stránkách Národních autorit ČR.

Metodika: Korporativní autority podle RDA a Autority podle RDA

Pro volbu správné podoby jména (pravopis, iniciály, rozepsané iniciály apod.) se používá přednostně Soubor národních autorit dostupný na stránkách Národní knihovny ČR.

Jedná-li se o anonymní dílo, tj. dílo, u kterého se neuvádí žádný tvůrce, nezapisuje se do pole 700, ale do pole 730.

110 (Hlavní záhlaví – jméno korporace) (NO)

Jako hlavní/vedlejší záhlaví se zapisují korporace, které mají autorský podíl na vzniku díla/vyjádření/provedení. Je-li korporace zapsána jako selekční údaj v poli 110 nebo 710, měla by o ní být zmínka také v popisných údajích, obvykle buď v poli 245 nebo v poznámkách (pole oblasti 5XX).

Do pole 110 se zapisuje korporace s hlavní autorskou odpovědností za vznik díla. V záznamu smí být pouze jedno pole 110 a současně s ním se nesmí v jednom záznamu vyskytovat ani pole 100, 111 nebo 130.

Do podpole $4 se mohou zapisovat kódy autorských rolí, přestože autorské role již nejsou povinnou součástí ani minimálního, ani doporučeného záznamu.

Vyskytuje-li se jméno korporace v několika jazycích, zapíše se v jazyce korporace. Pokud je oficiálních jazyků několik a jedním z nich je čeština, v poli 100/700 bude jméno zapsáno česky.

Popis pod jurisdikcí: Státní instituce, jako je vláda, parlament, magistrát atd., se zapisují pod státním/správním celkem, jehož jsou orgánem. V podpoli $a potom používáme jako vstupní prvek konvenční jméno příslušného správního celku; to by mělo být zapsáno v české formě, pokud existuje.

V těchto případech má první indikátor hodnotu 1.

např.:
$aČesko. $bParlament
$aPardubice (Česko). $bMagistrát
$aBavorsko (Německo). $bStaatsministerium der Finanzen

Změna jména korporace: Změní-li se jméno korporace, z hlediska katalogizace se potom jedná o jinou korporaci. V poli 110/710 tedy bude zapsané jméno odpovídající době, kdy byl zdroj publikován.

např.:
110 2  $a Muzeum české hudby (Praha, Česko)
    $7 kn20010709073
510 2  $w b
    $a České muzeum hudby (Praha, Česko)
    $7 ko2004175709
665   $a Novější název korporace: České muzeum hudby (od r.2001).

Kódy rolí v podpoli 4 jsou doporučené, nejčastěji hodnota „pbl“ (publisher), příp „aut“ (autor).

111 (Hlavní záhlaví – jméno akce) (NO)

Jméno akce, konference nebo festivalu je z hlediska katalogizačnch pravidel druhem korporace. Proto se na ni vztahují stejná pravidla. Kódy rolí v podpoli 4 jsou doporučené, zpravidla hodnota „pbl“ (publisher).

V záznamu smí být pouze jedno pole 111 a současně s ním se nesmí v jednom záznamu vyskytovat ani pole 100, 110 nebo 130. Případné další akce se zapisují do pole 711. V každém výskytu pole 711 smí být zapsána pouze jedna akce. Pro volbu správné podoby jména používáme přednostně Soubor národních autorit.