Webarchiv Katalogizační manuál


Katalogizační manuál pro popis elektronických online zdrojů ve formátu MARC 21.


Úvod

Základní standardy

Základními normativy pro katalogizaci jsou pravidla RDA (Resource Description and Access, vznikla jako nástupce Anglo-amerických katalogizačních pravidel - AACR2R, stránky pravidel RDA), interpunkce se řídí pravidly pro Mezinárodní standardní bibliografický popis (International Standard Bibliographic Description - ISBD), struktura zápisu pak mezinárodně uznávaným metadatovým standardem pro popis dokumentů v knihovních informačních systémech (MAchine-Readable Cataloging - MARC).

Dále doporučujeme sledovat stránky Národní knihovny ČR - Katalogizační politika, kde jsou zveřejněny aktualizace a případné změny týkající se bibliografického zpracování elektronických zdrojů, Národní autority ČR a České MDT Online.

Obecná pravidla popisu podle RDA

Elektronické zdroje mají charakter pokračujícího zdroje, kdy je třeba při volbě pramenů popisu aplikovat i základní zdroje popisu pro seriály a integrační zdroje.

Před započetím katalogizace je třeba si ověřit, zda již dokument není v Online katalogu Národní knihovny popsán, příp. v jiné verzi. Vždy se vytváří nový záznam, a to i pokud je v bázi uložen záznam pro jinou verzi.

Je nezbytné, aby katalogizátor při popisu dokumentu zvažoval, které poznámky má smysl uvádět, zejména aby se významově stejná poznámka neopakovala v různých poznámkových polích.

Obecné zásady

Interpunkce není součástí pravidel jako takových. Teoreticky RDA vycházejí z toho, že určují pouze údaje, které se budou zapisovat, a jejich formu. K oddělení jednotlivých údajů se používá interpunkce ISBD. Tato interpunkce se zapisuje do záznamu, není-li dále uvedeno jinak. Zapsaná interpunkce slouží k zobrazení záznamu, ve kterém jsou údaje definovány použitou interpunkcí.

Nezapisujeme tečku na konci polí. Tečka se nezapisuje ani na konci podpole, které předchází podpoli $4.

Interpunkce, která je zaměnitelná s interpunkcí ISBD a jejíž přesný přepis by způsobil nejasnosti v názvových údajích nebo problémy při konverzích, doporučujeme při přepisu zaměnit.

Předepsaná knihovnická interpunkce se zapisuje vždy, i když to má za následek zdvojení interpunkce:

Kam běží Péťa? : pracovní sešit pro předškoláky
Vrať se mi zpátky!. Svazek první, Návrat ztraceného syna

Vylučování znaků podle hodnoty indikátoru: k počtu vylučovaných znaků se připočítává i následná mezera (např.: pro název „Der Dienst“ má 2. indikátor hodnotu 4).

Jednopísmenné iniciály a akronymy se zapisují bez mezer, bez ohledu na pramen popisu. Zkratky různého typu se mezi sebou oddělují mezerou:

J.J. Rousseau
F.D.H. Denby
U.S.D.A. Symposium
M. J.P. Rabaut (pro jméno Monsieur J.P. Rabaut)

Ale mezi iniciálami v záhlaví se doplňuje jedna mezera:

Rousseau, J. J.

Datum se zapisuje následovně:

1.1.2004
1. dubna 1998
23.-24.5.2001
23.-28. září 2002

Velkým písmenem začínají vždy vlastní jména (osob, korporací, míst, konferencí, atd.) a názvy
děl/vyjádření/provedení. Dále se pak řídíme gramatikou daného jazyka. Podrobněji viz též jednotlivá pole.
Velkým písmenem začíná vždy každý blok údajů v záznamu, tj. každé nové pole ve formátu MARC 21. Druhé
a další podpole v rámci jednoho pole začínají malým písmenem tehdy, pokud obsahují frázi nebo slovo, které není pojmenováním.

245 10 $aDeníky malého poseroutky : 
    $bromány v obrázkách /$cJeff Kinney ; přeložila Veronika Volhejnová
245 00 $aPocta tvůrci : 
    $bPablo Picasso, 1881-1973

Použité zkratky:

(O) – opakovatelné pole 
(NO) – neopakovatelné pole 

Preferovaný pramen popisu

Preferovaným pramenem popisu u elektronických zdrojů je primárně textový obsah zdoje, případně vložená metadata v textové podobě (například zdrojový kód). Informace se přebírají z formálně uvedených údajů (např.
z titulní obrazovky, hlavního menu, z prvního zobrazení informací, z domovské stránky a podobně).

FMT (Formát záznamu)

Pro potřeby Webarchivu (knihovní systém Aleph) používáme většinou formát záznamu SE.
V případě textových dokumentů mají záznamy v poli FMT kód SE (bez ohledu na formu, podmínkou je hodnota LDR/06=a + LDR/07=s/i).

Kód nevyplňuje katalogizátor, je dán typem šablony.

LDR (Návěští) (NO)

Návěští nemá žádné indikátory a podpole, údaje jsou definovány pozicí. Většinu pozic lze generovat systémem či předdefinovat do šablony. Vyplňujeme pouze níže uvedené části:

LDR/05 - status záznamu

    a - doplněný záznam
    c - opravený záznam
    d - zrušený záznam
    n - nový záznam
    p - doplněný prozatímní záznam

Při katalogizaci se používá hodnota „n“, dojde-li k významné změně v záznamu (např. změna názvu), je třeba změnit hodnotu „n“ – nový záznam na „c“ – opravený záznam, popř. „a“ – doplněný záznam, nebo „d“- zrušený záznam. Toto se neprovádí pro každou drobnou změnu v záznamu, pouze pro opravdu podstatné změny.

LDR/06 - typ záznamu

Pro běžný online elektronický zdroj s převažující textovou podobou se uvádí hodnota „a“ - textový dokument. Hodnota „m“ - elektronický zdroj se používá pouze pro určité typy zdrojů, jako je např. počítačový software, číselná data, počítačově orientovaná multimédia, systémy online nebo síťové služby aj.

LDR/07 - bibliografická úroveň

    a - analytická část (monografie)
    i - integrační zdroj
    m - monografie
    s - seriál

Za seriály považujeme pouze zdroje „vydávané po částech, které jsou číselně nebo chronologicky označeny“ (MARC 21 : Bibliografický formát, Praha 2003). Tedy ne všechny zdroje, jimž bylo přiděleno ISSN. Vzhledem k možnostem, které prostředí internetu nabízí, je však v některých případech obtížné rozhodnout, zda se ještě jedná o seriál, nebo už o integrační zdroj. Řada seriálů v internetovém prostředí nabízí kromě vlastních článků také další služby.

LDR/08 - typ kontroly

    # - není specifikován
    a - archivní dokument

LDR/09 - použitá znaková řada

  a - UCS/Unicode

LDR/17 - úroveň úplnosti záznamu

    # - úplná úroveň
    1 - úplná úroveň, bez dokumentu
    2 - méně než úplná úroveň, bez dokumentu
    3 - zkrácený záznam
    4 - základní úroveň
    5 - částečně zpracovaný/dočasný záznam
    7 - minimální úroveň
    8 - před vydáním dokumentu
    u - není znám
    z - nelze použít

LDR/18 - forma katalogizačního popisu

    # - jiná než ISBD
    a - AACR2
    i - ISBD
    u - není známa

BAS (Logické členění dokumentů do dílčích bází) (O)

Pole je opakovatelné, obsahuje označení logické báze. Webarchiv používá označení WAR.

Kontrolní pole

006 (Údaje pevné délky - další charakteristiky dokumentu) (O)

Umožňuje zapsat další charakteristiky elektronického zdroje, které nejsou zapsány v poli 008. Při katalogizaci elektronických zdrojů se v poli 006 na první pozici uvádí hodnota „m“ a na pozici 09 pak hodnota „d“.

např.:
elektronický časopis (seriál) 

FMT SE
LDR/06 a (textový dokument)
LDR/07 s (seriál)
006/00 m (druh dokumentu - počít. soubor/el.zdroj)
006/06 o (forma popisné jednotky - online)
006/09 d (typ počít. souboru - dokument)
008/23 o (konfigurace pro pokračující zdroj; forma popisné jednotky - online)

006 m-----o--d--------

007 (Pole pevné délky pro pro fyzický popis) (O)

007/00 - kategorie dokumentu
     c - elektronický zdroj

007/01 - specifické označení dokumentu
     r - dálkově přístupný zdroj
     u - nespecifikován
     z - jiný
     | - kód se neuvádí

007/02 - nedefinován

007/03 - barva
     a - jednobarevný
     b - černobílý
     c - vícebarevný

007/04 - rozměry
     u - není znám
     z - jiný
     | - kód se neuvádí

007/05 - zvuk
     # - bez zvuku
     u - není znám
     | - kód se neuvádí

např.:
007 cr-cn-

008 (Údaje pevné délky - pokračující zdroje) (NO)

Zápis údajů na pozici 18-34 odpovídá hodnotě kódu LDR/06.

008/00-05 - datum uložení
     Datum uložení se automaticky vygeneruje při ukládání záznamu.

008/06 - typ data/publikační status
     Kódy pro status pokračujícího zdroje mohou být následující:

     c - průběžně vydávaný
     d - s ukončeným vydáváním
     u - status není znám
     s - jedno známé/pravděpodobné datum
     q - neznámé datum (rok vydání neznámý, ale lze určit přibližně rozmezí let vydání)

008/07-10 - datum 1
     Kód označuje datum vydání zdroje. V případě nejasností se uvede pravděpodobné datum vydání. U neznámého data lze použít např. 199u, 200u, apod.

008/11-14 - datum 2
     V případě, že zdroj stále vychází, ponechá se hodnota 9999. U zdroje s ukončeným vydáváním se zapíše dané datum ukončení. Informace o ukončeném vydávání se zanese také do pole 264 a změní se hodnota na pozici 008/06 status vydávání na „d“ s ukončeným vydáváním.

008/15-17 - místo vydání, produkce nebo realizace
     V české praxi se používají pouze kódy na úrovni zemí, nikoli nižších geografických oblastí. Při přebírání záznamů s kódy nižší úrovně se doporučuje opravit na kód země. Je-li pouze jedno místo vydání (nebo více, ale stejná země), zapisuje se kód pouze zde, tj. nezapisuje se již pole 044. Je-li potřeba zapsat více kódů (více zemí), zapisuje se zde pouze první kód a v poli 044 se pak uvádějí v opakovaných výskytech podpole $a všechny příslušné kódy zemí. Pro neznámé místo vydání se používá dvouznakový kód „xx“.

     xr Česká republika
     xo Slovensko
     xx neznámé nebo neurčené místo

Hodnota kódu označuje místo vydání, produkce nebo realizace, obvykle se odvozuje z informací uvedených v poli

 1. Zdrojem kódu je MARC Code List for Countries, který spravuje Library of Congress - viz. http://www.loc.gov/marc/countries.

008/18 - periodicita
     # – neurčeno
     a – ročně
     b – jednou za dva měsíce
     d – denně
     f – pololetně
     m – měsíčně
     q – čtvrtletně
     u – není známa
     z – jiná periodocita

008/19 - pravidelnost
     r - pravidelný
     x - nepravidelný
     | - kód se neuvádí

U integračních zdrojů se většinou uvádí hodnota „x“ nepravidelný.

008/21 – typ pokračujícího zdroje
     w - aktualizovaná webová stránka
     | - kód se neuvádí

008/22 - forma popisné jednotky
     Pozice zůstává nevyplněna.

008/23 - forma popisné jednotky
     o - online

008/24 - povaha celého díla
     Pozice zůstává nevyplněna.

008/25-27 - povaha obsahu
     Pozice zůstává nevyplněna.

008/28 – vládní publikace
     # - nejedná se o vládní publikaci

008/29 – dokument z konference
     0 – nejedná se o materiál z konference
     1 – materiál z konference
     | - kód se neuvádí

008/30-32 - nedefinováno

008/33 - původní abeceda/písmo z názvu
     b - rozšířená latinka

008/34 - konvence tvorby záznamu
     2 - integrační záznam

008/35-37 – jazyk dokumentu
     Je-li popisná jednotka originálem v jediném jazyce, uvádí se kód tohoto jazyka pouze zde a pole 041 se již nezapisuje. V případě dokumentu ve více jazycích, překladu, dokumentu s cizojazyčnými resumé apod. se všechny kódy jazyků zapisují do příslušných podpolí v poli 041 a na pozicích 008/35-37 se zapisuje pouze kód dominantního jazyka popisné jednotky. Zdrojem kódu je MARC Code List for Languages, který spravuje Library of Congress - viz http://www.loc.gov/marc/languages.

008/38 - kód modifikace záznamu
     Pozice zůstává prázdná, záznam nebyl modifikován.

008/39 - zdroj katalogizace
     # - Národní bibliografická agentura
     c - program kooperativní katalogizace
     d - jiný
     u - není znám
     | - kód se neuvádí

Zpracovává-li bibliografický záznam NK ČR, zůstává pozice prázdná.

Identifikační čísla a kódy

022 (ISSN) (O)

Pokud má zdroj přidělené ISSN, uvede se toto identifikační číslo do pole 022 (bez ohledu na to, zda se jedná o integrační zdroj nebo elektronický časopis). Pro pokračující zdroje je povinný též údaj v poli 222 Klíčový název (ten je vázán na ISSN).

041 (Kód jazyka) (O)

Je-li popisná jednotka originálem v jediném jazyce, uvádí se kód tohoto jazyka pouze v poli 008/35-37 a pole 041 se již nezapisuje. V případě dokumentu ve více jazycích, překladu, dokumentu s cizojazyčnými resumé, apod. se všechny kódy jazyků zapisují do příslušných podpolí v poli 041 a na pozicích 008/35-37 se zapisuje pouze kód dominantního jazyka popisné jednotky. Používá se kódovník MARC.

V případě vícejazyčného zdroje se postupuje následovně:

a) Jde o paralelní verzi v jiném jazyce (většina stránek, které mají cizojazyčné verze), jedná se o nejčastější případ. Použije se podpole $a kód jazyka textu - opakovatelné pole pro zápis všech jazyků textu v dokumentu. Kódy se zapisují v pořadí podle významnosti zastoupení jazyka v textu, jinak podle abecedy.

 např.:
 041 0	$a cze
    $a eng

b) Zdroj je/obsahuje překlad – první indikátor 1, do podpole $h kód jazyka originálu se zapisují kódy jazyka předlohy.

 např.:
 041 1	$a eng
    $h cze

c) Zdroj má cizojazyčný jen abstrakt. Do podpole $b Kód jazyka resumé se zapisuje(í) kód(y) resumé/abstraktu,
bez ohledu na to, liší-li se od jazyka textu. Kódy se zapisují v pořadí podle anglické abecedy.

 např.:
 041 0	$a cze
    $b eng

043 (Kód geografické oblasti) (NO)

Pole se použije pouze v případech, když se zdroj obsahově týká určité geografické oblasti. Vyplní-li se pole, musí být údaj zapsán také v poli 080 (MDT) a 651 (Vedlejší věcné záhlaví - geografické jméno).

 např.:
 043	$a e-xr---
	$b e-xr-zl (specifikovaná oblast v ČR)
	$2 czenas (zapisuje se jen pokud je zapsán údaj v $b)

045 (Časové období obsahu dokumentu) (NO)

Pole se vyplní pouze v případě, že se zdroj obsahově týká určitého data/časového období. Údaj musí být současně zapsán v poli 080 (MDT) a 648 (Vedlejší věcné záhlaví - chronologický termín).

 např.:
 045	$a x1x9
 648 7	$a 20. století

 045	$a x3x4
 648 7	$a 1939-1945

 045	$a x4x4
 648 7	$a 1948

 045	$a f-g-
 648 7	$a 2.-3. století

 045	$a d9d9
 648 7	$a 1. století př. Kr.

072 (Konspekt) (O)

Pole obsahuje údaj skupiny Konspektu, do které je obsah dokumentu zařazen. Příslušný znak Konspektu je vybrán na základě použitých znaků MDT. Vybírá se vždy jedna podkategorie Konspektu, ktera nejlépe vystihuje obsah dokumentu. S tímto znakem musí též korespondovat vybrané předmětové heslo uvedené v poli 080/650 (tj. uvedené předmětové heslo musí obsahově náležet do této konkrétní skupiny Konspektu).

Indikátory
První indikátor: nedefinován
Druhý indikátor: hodnota 7, zdroj specifikován v podpoli $2

Ve výjimečných případech jsou přiděleny dvě skupiny Konspektu:

1. spadá-li obsah dokumentu do dvou odlišných tematických oblastí a nelze určit převládající tematickou oblast - jen ve výjimečných případech

2. k vyjádření určitých formálních charakteristik (v pořadí druhý znak skupiny Konspektu, jako první v pořadí se uvádí hlavní téma dokumentu, tedy obor - za obor se považuje i národní literatura) při popisu:

např.:
072 7 $a 821.162.3-1
   $x Česká poezie
   $2 Konspekt$925

072 7 $a 821-93
   $x Literatura pro děti a mládež (beletrie)
   $2 Konspekt$926

080 (Mezinárodní desetinné třídění - MDT) (O)

Pole obsahuje znak Mezinárodního desetinného třídění (MDT). Pole 080 se opakuje, je-li potřeba přidělit popisné jednotce více znaků MDT. Při katalogizaci se uvádějí znaky MDT pro všechna předmětová hesla z polí 648, 650, 651, 655 ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedena v těchto polích.

např.:
080 $u lékařství
  $a 61
  $2 MRF

080 $u Česko
  $a (437.3)
  $2 MRF

080 $u www.dokumenty
  $a (0.034.2)004.738.12
  $2 MRF

080 $u elektronické časopisy
  $a (0.034.2:051)
  $2 MRF

Hlavní záhlaví

Jako hlavní/vedlejší záhlaví se zapisují osoby, které se podílely na vzniku díla/vyjádření/provedení. Tyto osoby se uvádějí obvykle v souladu s údaji o odpovědnosti uvedenými v poli 245.

1XX záznamy se přebírají z AUT - Databáze národních autorit NK ČR.

Pokud se záznam v databázi nachází, je nutné stáhnout autoritní tvar. V případě, že v databázi není a katalogizátor usoudí, že se jedná o významnou autoritu, může vyhotovit její návrh. Pole lze také doplnit jménem, které se v databázi nenachází, ani není vyhotoven návrh autority.

100 (Hlavní záhlaví – osobní jméno) (NO)

Osobní jméno použité jako hlavní záhlaví je jméno osoby s hlavní odpovědností (tvůrce, další osoba spojená s dílem, přispěvatel). Jsou-li autoři (přímí i nepřímí) uvedeni na titulní stránce, zapisují se všichni jak do pole 245, tak do polí 100/700 jako selekční údaje (bez ohledu na počet uvedených autorů je vždy první z nich uveden v hlavním záhlaví), jsou-li na titulní stránce uvedeni pouze nepřímí autoři (např. editor), zapisují se do 245 a 700 a přímí autoři se již nedohledávají.

Do pole 100 se zapisuje jméno tvůrce, tj. osoby, která má hlavní autorskou odpovědnost za vznik díla. V záznamu smí být pouze jedno pole 100 a současně s ním se nesmí v jednom záznamu vyskytovat ani pole 110 a 111. Je-li tvůrců více, do pole 100 se zapíše pouze první z nich. V případě, že na zdroji není uveden žádný autor, nedohledává se. Výjimkou jsou díla, jejichž tvůrce je obecně znám/tvůrci jsou známi, pouze nejsou v určitém provedení uvedeni. V těchto případech se zapíší v poli 245 v hranaté závorce a v příslušném poli 100/700 jako selekční údaj.

např.:
Dílo má pět tvůrců se stejnou mírou autorské odpovědnosti.
100 1  $a Žemlička, Jan
245 10 $a Celní zákon a předpisy související v praxi
    $c Jan Žemlička, Pavel Hruška, Helena Nováková, Jana Zelená, Květoslav Horák
700 1  $a Hruška, Pavel
700 1  $a Nováková, Helena
700 1  $a Zelená, Jana
700 1  $a Horák, Květoslav

Pokud neexistuje autoritní tvar významné osoby vytvoří se návrh autority podle příručky Metodika tvorby personálních autorit podle RDA zveřejněné na stránkách Národních autorit ČR.

Metodika: Korporativní autority podle RDA a Autority podle RDA

Pro volbu správné podoby jména (pravopis, iniciály, rozepsané iniciály apod.) se používá přednostně Soubor národních autorit dostupný na stránkách Národní knihovny ČR.

Jedná-li se o anonymní dílo, tj. dílo, u kterého se neuvádí žádný tvůrce, nezapisuje se do pole 700, ale do pole 730.

110 (Hlavní záhlaví – jméno korporace) (NO)

Jako hlavní/vedlejší záhlaví se zapisují korporace, které mají autorský podíl na vzniku díla/vyjádření/provedení. Je-li korporace zapsána jako selekční údaj v poli 110 nebo 710, měla by o ní být zmínka také v popisných údajích, obvykle buď v poli 245 nebo v poznámkách (pole oblasti 5XX).

Do pole 110 se zapisuje korporace s hlavní autorskou odpovědností za vznik díla. V záznamu smí být pouze jedno pole 110 a současně s ním se nesmí v jednom záznamu vyskytovat ani pole 100, 111 nebo 130.

Do podpole $4 se mohou zapisovat kódy autorských rolí, přestože autorské role již nejsou povinnou součástí ani minimálního, ani doporučeného záznamu.

Vyskytuje-li se jméno korporace v několika jazycích, zapíše se v jazyce korporace. Pokud je oficiálních jazyků několik a jedním z nich je čeština, v poli 100/700 bude jméno zapsáno česky.

Popis pod jurisdikcí: Státní instituce, jako je vláda, parlament, magistrát atd., se zapisují pod státním/správním celkem, jehož jsou orgánem. V podpoli $a potom používáme jako vstupní prvek konvenční jméno příslušného správního celku; to by mělo být zapsáno v české formě, pokud existuje.

V těchto případech má první indikátor hodnotu 1.

např.:
$aČesko. $bParlament
$aPardubice (Česko). $bMagistrát
$aBavorsko (Německo). $bStaatsministerium der Finanzen

Změna jména korporace: Změní-li se jméno korporace, z hlediska katalogizace se potom jedná o jinou korporaci. V poli 110/710 tedy bude zapsané jméno odpovídající době, kdy byl zdroj publikován.

např.:
110 2  $a Muzeum české hudby (Praha, Česko)
    $7 kn20010709073
510 2  $w b
    $a České muzeum hudby (Praha, Česko)
    $7 ko2004175709
665   $a Novější název korporace: České muzeum hudby (od r.2001).

Kódy rolí v podpoli 4 jsou doporučené, nejčastěji hodnota „pbl“ (publisher), příp „aut“ (autor).

111 (Hlavní záhlaví – jméno akce) (NO)

Jméno akce, konference nebo festivalu je z hlediska katalogizačnch pravidel druhem korporace. Proto se na ni vztahují stejná pravidla. Kódy rolí v podpoli 4 jsou doporučené, zpravidla hodnota „pbl“ (publisher).

V záznamu smí být pouze jedno pole 111 a současně s ním se nesmí v jednom záznamu vyskytovat ani pole 100, 110 nebo 130. Případné další akce se zapisují do pole 711. V každém výskytu pole 711 smí být zapsána pouze jedna akce. Pro volbu správné podoby jména používáme přednostně Soubor národních autorit.

Název a další názvové údaje, nakladatelské údaje

222 Klíčový název (NO)

Týká se jen zdrojů s přiděleným ISSN. Pro ty je povinným údajem. Pole vyplňujeme na základě údajů z databáze ISSN.

Indikátory

       0-9 počet vyloučených znaků

např.:
222 #0 $a CBU International Conference Proceedings ... 
    $b (On-line)

245 Údaje o názvu (včetně údajů o odpovědnosti) (NO)

V oblasti údajů o názvu a odpovědnosti se obvykle vyskytují následující údaje:

Hlavní název je vždy povinným údajem (byť doplněným) a je-li uveden či zjištěn, pak je také prvním údajem o odpovědnosti.

Údaje se zapisují přesně tak, jak se vyskytují na provedení – včetně chyb a překlepů. Správný údaj se pak zapisuje jako variantní název nebo do poznámky. Slova se nezkracují, pokud tak ovšem nejsou na prameni uvedena, číslovky se zapisují také přesně – nevynechávají se, ani se nepřepisují na arabské číslice. Psaní velkých písmen se řídí gramatickými pravidly daného jazyka, velkým písmenem začíná první slovo hlavního názvu, první slovo alternativního názvu a obvykle pak jména osob, korporací, akcí apod. Zapisují se i použitá diakritická znaménka a úvodní členy. Jednopísmenné iniciály a akronymy se zapisují bez mezer. Přesně podle provedení se zapisuje i interpunkce, symboly a značky. Vynechat lze pouze typografické značky, které slouží jako oddělovače a nemění smysl a obsah údaje. Symboly, které nelze přepsat, nahradíme v názvu slovem v hranatých závorkách a doplníme vysvětlující poznámku.

Hlavní název je hlavním pojmenováním provedení a obvykle je typograficky zvýrazněn. Je-li na prameni popisu uveden název ve více jazycích a/nebo písmech, volí se za hlavní název vždy název v jazyce dokumentu (jediného či převažujícího). Ostatní se zapíší jako názvy souběžné. Slova, která uvádějí název, ale nejsou součástí názvu, se nezapisují.

Indikátory

      0 vedlejší záhlaví se nevytváří (hodnota prvního indikátoru je 0 vždy, když není v záznamu uvedeno
        hlavní záhlaví v poli 1XX)

      1 vedlejší záhlaví se vytváří

       0-9 počet vyloučených znaků

Podpole $a Název (NO)

Podpole $a obsahuje hlavní název a alternativní název. Je hlavním pojmenováním provedení a obvykle je typograficky zvýrazněn. Je-li na prameni popisu uveden název ve více jazycích a/nebo písmech, volí se za hlavní název vždy název v jazyce dokumentu (jediného či převažujícího). Ostatní se zapíší jako názvy souběžné.

Alternativní název je součástí hlavního názvu a odděluje se spojovacím výrazem (aneb, oder, atd.) s oboustrannými čárkami.

např.:
245 10 $a Ofenzivní marketing, aneb, Jak zaútočit na konkurenci
246 30 $a Jak zaútočit na konkurenci

Příliš dlouhý název (či další názvová informace) může být zkrácen, a to nejdříve po prvních 5 slovech (členy se nepočítají), ale nesmí to mít vliv na ztrátu informací či identifikaci díla. Pro vynechanou část názvu se použije znak pro výpustku – tři tečky s oboustrannou mezerou.

Je-li gramaticky nedílnou součástí názvu či další názvové informace i údaj o odpovědnosti, zapíše se tam a již se neopakuje v údajích o odpovědnosti (pokud ovšem není na zdroji znovu uveden).

WWW a úvodní slova v názvu
Slova, která uvádějí název a nejsou přitom jako součást názvu míněna, se nezapisují, např. „Vítejte na stránkách“. Hlavní název se zapisuje bez těchto úvodních frází a ve variantním názvu se zapisuje název celý.

Z důvodů vyhledatelnosti vždy v poli 246 zapisujeme název včetně úvodních slov, která byla vypuštěna v poli 245 (např. www nebo Vítejte…). Hodnotu prvního indikátoru volíme v závislosti na tom, zda ho chceme zobrazovat také jako poznámku, či nikoliv – pokud vynechaná slova zásadně nemění název (viz příklad u pole 245), není třeba poznámku zobrazovat. V ostatních případech je vhodné poznámku zobrazit.

např.:
na stránkách je uvedeno „Vítejte na webových stránkách Tomáše Halíka“
245 10 $a Tomáš Halík
246 1# $i Úvodní název webových stránek:
    $a Vítejte na webových stránkách Tomáše Halíka

Název se zapisuje přesně, pokud jde o stylistické znění, pořadí a pravopis, není však nutné přesně dodržet psaní velkých písmen a interpunkci obsaženou v názvu.

např.:
na stránkách je uvedeno „Vítejte v jazykovém centru Filozofické fakulty!“
245 10 $a Jazykové centrum Filozofické fakulty
246 1# $i Úvodní název webových stránek:
    $a Vítejte v jazykovém centru Filozofické fakulty!

Pokud je název koncipován jako URL adresa, zapisujeme www jako součást názvu.

např.:
na stránkách je uvedeno www.tuning.cz
245 00 $a Www.tuning.cz
246 30 $a Tuning

Datum součástí názvu
Pokud je součástí hlavního názvu datum, jméno, číslování apod., které se s dalšími vydáními/aktualizacemi mění (např. rok konference nebo festivalu), zapisuje se název bez tohoto údaje. Pokud je tento údaj nedílnou součástí názvu, zapisuje se místo něj znak pro výpustku (…).

U pokračujících zdrojů se výpustka na začátku názvu nebo na konci značí pouze pravostrannou mezerou. Pokud je z hlavního názvu vypuštěn rok, nebo jiný měnící se údaj, zapisuje se poznámka: Součástí hlavního názvu je označení (roku/čísla).

např.:
245 00 $a … ročník mezinárodního veletrhu PIVEX

na zdroji byl uveden název Jeden svět 2010
245 00 $a Jeden svět ... ()
500  $a Součástí hlavního názvu je označení roku

na zdroji byl uveden název 45. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
245 00 $a … Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

Zkratka v názvu
Pokud je hlavní název uveden v prameni popisu jednak v úplné a jednak ve zkrácené podobě (akronym nebo zkratka), hlavním názvem je plná forma názvu. Zkratka, akronym se zapíše jako další názvová informace a zároveň se uvede do pole 246 30 část názvu/název části.

např.: 
245 10 $a Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles :
    $b ANKST
246 30 $a ANKST

Zkratka a souběžný název
Pokud název obsahuje zároveň souběžný název a další názvovou informaci, uvede se další názvová informace za tou částí hlavního či souběžného názvu, k níž náleží.

např.:  
v prameni popisu je uvedeno Národní technická knihovna, National technical library, NTK
245 10 $a Národní technická knihovna =
    $b National technical library : NTK
246 31 $a National technical library
246 30 $a NTK

Zkratka a další názvová informace
Každá další názvová informace je předznamenána dvojtečkou s oboustrannou mezerou a zapisuje se za pole 245 $b.

např.:
245 10 $a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu :
    $b SZKT : občanské sdružení
246 30 $a SZKT

Podpole $b Další údaje o názvu (NO)

Podpole $b může obsahovat další názvy děl téhož autora (v popisných jednotkách bez společného názvu), souběžné názvy a další názvové informace, tj. údaje až k prvnímu údaji o odpovědnosti nebo číselnému označení či názvu části.

Podpole $b není opakovatelné, proto se opakované údaje od sebe oddělují předepsanou interpunkcí v rámci podpole - souběžné názvy rovnítkem s oboustrannou mezerou, další následující názvy středníkem s oboustrannou mezerou, další názvové informace dvojtečkou s oboustrannou mezerou.

Další názvová informace Další názvová informace blíže určuje obsah či charakter díla a je typograficky odlišena od hlavního názvu. Přebírá se pouze ze stejného pramene popisu jako hlavní název. Je-li uvedena jinde, nezapisuje se, nebo jen velmi výjimečně a jen do poznámky, nikdy nedoplňujeme do hranatých závorek. Každá další názvová informace je předznamenána dvojtečkou s oboustrannou mezerou.

Při popisu elektronických zdrojů platí pro zápis dalších názvových informací obecná pravidla. Pokud je další názvová informace považována za důležitou, lze ji zapsat jako vedlejší názvové záhlaví do pole 246.

např.:
245 10 $a Proudy :
    $b středoevropský časopis pro vědu a literaturu

Souběžný název Souběžný název je název v jiném jazyce a/nebo písmu, než je hlavní název. Může se vyskytovat i souběžná další názvová informace či údaj o odpovědnosti. Souběžné údaje se vždy uvádí za údaji, k nimž patří. Každý souběžný název či blok souběžných údajů je předznamenán rovnítkem s oboustrannou mezerou. Souběžné názvy se přebírají z celého popisovaného provedení, tj. nejen ze stejného pramene jako hlavní název, a nezapisují se do hranatých závorek. Vždy zapisujeme všechny souběžné názvové údaje, ale údaje o odpovědnosti stačí pouze v jazyce dokumentu (případně první v pořadí), souběžné již obvykle nezapisujeme.

např.:
v prameni popisu Česká softballová organizace a Czech softball association
245 10 $a Česká softballová asociace =
    $b Czech Softball Association
246 31 $a Czech Softball Association

např.:
v prameni popisu Česká advokátní komora, Tschechische Rechtsanwaltskammer, La Barreau tcheque a Czech Bar Association
245 10 $a Česká advokátní komora =
    $b Tsechische Rechtsanwaltskammer = La Barreau tcheque = Czech Bar Association
246 31 $a Tsechische Rechtsanwaltskammer
246 31 $a La Barreau tcheque
246 31 $a Czech Bar Association

Podpole $c Údaj o odpovědnosti (NO)

Podpole $c obsahuje údaje o odpovědnosti. Údaje o odpovědnosti se přebírají ze stejného pramene jako hlavní název, případně z dalších preferovaných pramenů. Uvádějí se osoby a/nebo korporace odpovědné za intelektuální nebo umělecký obsah popisovaného zdroje (autor, spoluautor, editor, překladatel, ilustrátor, atd.). V případě, že v provedení není uveden žádný autor, nedohledáváme ho.

Autoři se zapisují přesně tak, jak jsou uvedeni na prameni popisu. Zapisují se všichni autoři uvedení na preferovaném prameni popisu (včetně případné fráze/úvodního výrazu). Mají-li různou funkci, zapisují se v pořadí uvedeném na prameni popisu. První uvedený autor se zapisuje do pole 100, ostatní pak do pole 700. Jsou-li na preferovaném prameni uvedení pouze nepřímí autoři (přispěvatelé, editoři), zapíšeme je do pole 245 a pole 700 a přímé autory již nedohledáváme.

Jedná se o odpovědnost za intelektuální nebo umělecký obsah díla, a proto do autorských údajů nepatří osoby/korporace, které sice jsou uvedené na prvním preferovaném prameni popisu, ale nemají žádnou odpovědnost za obsah díla, tj. sponzoři, recenzenti, komiksový lettering apod.

V údajích o odpovědnosti se vynechávají tituly, oslovení, afiliace, kvalifikace a podobné výrazy, zapisují se jen jména či jména s uvedenou frází. Označení junior, syn a další rodové vztahy se nevynechávají, zůstávají součástí zápisu. Jako údaj o odpovědnosti se zapíše i údaj bez konkrétního jména (např.: napsal kolektiv autorů), je-li takto uveden na preferovaném prameni popisu.

Původci uvedení pouze v copyrightu (např. významný překladatel podle národní interpretace) se zapisují do poznámky, nikoli do oblasti údajů o názvu a odpovědnosti.

např.:
245 10 $a ...a život jde dál :
    $b vzpomínky Petra Látala na léta válečná


např.:
autor nebyl uveden nikde v popisovaném provedení; chyba v podnázvu
245 14 $a Die Schule der Frauen :
    $b Luftspiel in fünf Aufzügen /
    $c [Molière]
500  $a Správný podnázev je: Lustspie l in fünf Aufzügen

246 (Variantní názvy) (O)

Pole obsahuje variantní formy hlavního názvu popisovaného provedení. Varianty názvů ostatních děl se zapisují do pole 740. Úvodní členy se v poli 246 nezapisují, pokud se neuvádějí záměrně.

Pole se používá i pro zápis rozšířených názvů (číslovky, symboly atd.).

Častým jevem u elektronických zdrojů je výskyt různých variant názvu ve zdroji. Po zvolení hlavního názvu by ostatní varianty názvu měly být uvedeny v poli 246, pokud jsou považovány za důležité pro identifikační nebo selekční účely.

V případě chybného názvu z pole 245 se do pole 146 podpole $i zapisuje správný název.

Indikátory:

       0 generuje se poznámka, negeneruje se vedlejší záhlaví
       1 generuje se poznámka i vedlejší záhlaví
       2 negeneruje se poznámka, negeneruje se vedlejší záhlaví
       3 generuje se vedlejší záhlaví, negeneruje se poznámka

       # typ názvu není specifikován (název převzat ze zdrojového kódu)
       0 část názvu/název části (další názvová informace, zkratka)
       1 souběžný název
       2 rozlišovací název
       3 další variantní název

       Při použití druhého indikátoru s hodnotou #, 0, 1 se návěští poznámky negeneruje.
       Při použití druhého indikátoru s hodnotou 2-8 se návěští poznámky generuje systémem.
       Při použití druhého indikátoru s hodnotou # lze vyplnit podpole $i s vysvětlujícím návěštím; podpole $i se pak        uvádí na začátku pole 246, před podpolem $a.

např.:
$i Název ve zdrojovém kódu:
$a České akční hry 

$i Název na titulní obrazovce:
$a MagPortal.cz

Diakritika

např.:
245 00 $a Www.cinnostni–uceni.cz
246 30 $a Cinnostni-uceni.cz
246 3# $a Činnostní učení
246 1# $i Název ve zdrojovém kódu: 
    $a Vzdělávání-učitelů.cz

247 (Předchozí název) (O)

Do pole 247 zapisujeme původní názvovou informaci v případě, že došlo ke změně hlavního názvu webové stránky. Pole 247 slouží k uchování původního hlavního názvu webové stránky, zatímco do pole 245 zapíšeme název nový. První indikátor pole 247 musí být vždy 1.

např.:
245 00 $a Gestalt Praha
247 10 $a Gestalt.cz

Změna další názvové informace
Při změně další názvové informace, která je považována za významnou, by se změna měla promítnout v bibliografickém záznamu v poli 245 $b. Další názvovou informaci ve tvaru, v jakém se vyskytovala v předchozích iteracích, lze zapsat do pole 246, na rozdíl od změny hlavního názvu, kdy se dříve platný hlavní název zapisuje do pole 247.

264 (Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla a údaje o autorských právech) (O)

Pole obsahuje údaje o vytvoření/vzniku díla, nakladatelské údaje, údaje o výrobě, distribuci a údaje o autorských právech/copyrightu. Pro publikované zdroje jsou povinnými údaji místo vydání, jméno nakladatele a datum vydání. Datum copyrightu je doporučeným údajem tehdy, pokud není známo ani datum vydání, ani datum distribuce. Toto datum se zapisuje včetně symbolu copyrightu © nebo symbolu fonogramu ℗.

Údaje se přebírají z celého popisovaného provedení - primárně ovšem ze stejného pramene jako hlavní název; případně z dalších jiných pramenů, či se logicky odvodí. Každý údaj z jiného zdroje či údaj odvozený se zapisuje do vlastní hranaté závorky. Údaje se zapisují přesně tak, jak jsou na prameni popisu uvedeny, nic se nezkracuje, ani nevynechává (ani členy), neopravuje (správná podoba se uvede do poznámky). Slova nebo fráze uvádějící funkci jinou než výhradně nakladatelskou, kterou plní osoba nebo korporace, se zapisují přesně tak, jak se vyskytují na prameni popisu. Slova nebo fráze označující pouze nakladatelskou funkci (např. nakladatelství, Verlag, vydal, atd.) vynecháváme jen tehdy, pokud nejsou trvalou součástí jména a/nebo nezmění gramaticky podobu jména nakladatele. Přesně se uvádí i fráze typu nákladem vlastním, nákladem autorovým, Selbstverlag, apod.

Pokud potřebné údaje nejsou v popisovaném provedení uvedeny, vždy se snažíme alespoň přibližně určit místo (obec či státní území v současném pojetí) a datum vydání (přibližný rok či rozmezí let). Tyto údaje patří do hranatých závorek, případně jsou doplněny otazníkem. U integračních zdrojů lze pravděpodobný začátek vydávání určit prostřednictvím archivů elektronických zdrojů Internet archive, popř. Webarchiv. Až jako poslední, velmi výjimečnou variantu zapisujeme frázi: [místo vydání není známé]. Pokud nelze zjistit nakladatele, zapisujeme frázi: [nakladatel není známý]. Frázi [datum vydání není známé] nepoužíváme, vždy bychom měli doplnit nějaké přibližné datum vydání.

Je-li uvedeno na prameni více míst vydání či jmen nakladatelů, je na úrovni minimálního záznamu povinné zapsat vždy jen první místo a první jméno. Při úplném popisu se zapisují všechna místa a jména. Další místa vydání se předznamenávají středníkem, jméno nakladatele je vždy předznamenáno dvojtečkou a datum vydání čárkou.

např.:
264 #1 $a [Česko] :
    $b Fortuna,
    $c [2006]-

264 #1 $a [Česko] :
    $b [nakladatel není známý],
    $c [2003]-

Pro přibližná data vydání se používají následující způsoby zápisu:

Rok je známý/zjistitelný                     2013
Přibližný rok                          [2013?]
Jeden nebo druhý po sobě jdoucí rok               [2010 nebo 2011]
Pravděpodobné rozmezí let (zapisujeme vždy s otazníkem)     [mezi 2001 a 2014?]
První nebo poslední možné datum                 [ne před 2000] [ne po 2013]
První i poslední možné datum                   [mezi 21. říjnem 2007 a 3. březnem 2009]

Indikátory

       # neuvádí se první údaj (zdroj je katalogizován poprvé, předpokládá se, že nedojde ke změnám nakladatele,           distributora)
       2 dočasný údaj (pokud se nakladatelé nebo místa vydání mění, uvedou se zde nakladatelé, kteří vydávali zdroj           mezi prvním a posledním nakladatelem)
       3 současný/poslední údaj (pokud se změnilo místo nebo jméno spojené s vydáním zdroje)

       0 vytvoření/vznik (pro nezveřejněná díla)
       1 nakladatel
       2 distributor
       3 výrobce
       4 údaje o autorských právech

Hodnota indikátoru označuje, jaké údaje pole obsahuje. Pole s hodnotou druhého indikátoru 0 obsahuje údaje o vytvoření zdroje v nezveřejněné podobě. Pole s hodnotou druhého indikátoru 1 až 4 obsahují údaje týkající se zdroje ve zveřejněné podobě.

       $a Místo vydání, distribuce atd. (O)
       $b Jméno nakladatele, distributora, atd. (O)
       $c Datum vydání, distribuce, atd. (O)
       $3 Bližší určení dokumentu (NO)

Povinné je vždy pole 264 s druhým indikátorem 1.

např.:
264 #1 $a Praha :
    $b Nakladatelství Lidové noviny,
    $c [2014]
264 #4 $c ©2014

264 #1	$a [Česko] :
    $b [nakladatel není známý],
    $c [2003?]-

Pokud zdroj nemá ukončené vydávání, zapisuje se na konci podpole $c pomlčka, po ukončení vydávání se dopíše rok vydání poslední verze. Pokud je datum ukončení vydávání známé (264 $c), je třeba upravit také příslušné údaje
v poli 008 (poz. 06 + 11-14).

např.:
264 #1 $a Velká Lhota :
    $b Miroslav Urban,
    $c [2009]-

264 #1 $a Praha :
    $b Národní knihovna,
    $c 1999-2004

Pokud má zdroj dvě místa vydání a jednoho nakladatele, zapíše se takto:

např.:
264 #1 $a Praha;
    $a Litomyšl :
    $b Paseka,
    $c 2003

Pokud má zdroj více míst vydání a více nakladatelů, zapíše se takto:

např.:
264 #1 $a Brno :
    $b ERA, s.r.o. :
    $b Státní památkový ústav v Brně;
    $a Olomouc :
    $b Státní památkový ústav v Olomouci;
    $a Ostrava :
    $b Státní památkový ústav v Brně,
    $c 2001-

Pokud došlo ke změně vydavatele, zapíše se takto:

např.:
264 #1 $a místo vydání :
    $b první vydavatel,
    $c rok-
264 31 $3 rok-
    $a místo vydání současného vydavatele :
    $b současný vydavatel

např.:
264 #1 $a Veselíčko :
    $b Jiří Pospíšil,
    $c 2000-
264 31 $3 [2007]-
    $a Olomouc :
    $b Paidagogos - společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání,

Pokud došlo k další změně vydavatele, zapíše se takto:

např.:
264 #1 $a místo vydání :
    $b první vydavatel,
    $c rok-
264 21 $3 rok od do
    $a místo vydání předchozího vydavatele :
    $b předchozí vydavatel (vydával dílo mezi prvním a současným vydavatelem)
264 31 $3 rok-
    $a místo vydání současného vydavatele :
    $b současný vydavatel

např.:
264 #1 $a Praha :
    $b Svoboda, n.p.,
    $c 1964-
264 21 $3 1975-1989
    $a Praha :
    $b Mladá fronta
264 31 $3 1990-
    $a Praha;
    $a Litomyšl :
    $b Paseka

Pokud je datum ukončení vydávání známé (264 $c), je třeba upravit také příslušné údaje
v poli 008 (poz. 06 + 11-14).

např.:
datum zahájení je uvedeno ve zdroji, datum ukončení je odhadované (např. podle Waybacku, podle data zjištění nedostupnosti
stránek)
264 #1 $a Praha :
    $b Petr Jandík,
    $c 2006-[2008?]

datum zahájení vydávání není uvedeno ve zdroji, datum ukončení je ve zdroji uvedeno
264 #1 $a Praha :
    $b Petr Jandík,
    $c [2006?]-2008

datum zahájení vydávání ani datum ukončení není uvedeno ve zdroji ani nejsou data známa, data jsou zjištěna explicitn
(např. dotazem na vydavatele)
264 #1 $a Praha :
    $b Petr Jandík,
    $c [2006-2008]

Údaje fyzického popisu

Tato oblast obsahuje informace o fyzických vlastnostech popisovaného zdroje, tj. údaje o jeho rozsahu, rozměru, vybavení ilustracemi, přílohami a/nebo doprovodným materiálem.

300 (elektronické zdroje - rozsah) (O)

povinné pro minimální záznam

Rozsah udává počet a typ jednotek a/nebo podjednotek tvořících zdroj. Jednotka rozsahu je fyzická nebo logická složka zdroje, například svazek, digitální soubor (= online zdroj), atd. Podjednotka rozsahu je fyzické nebo logické členění jednotky, například stránka svazku, záznam v digitálním souboru, atd.

Pro elektronicky publikované textové monografie se v rozsahu používá výraz 1 online zdroj. Pokud zdroj obsahuje jeden nebo více souborů, jejichž formát je paralelou tištěného protějšku (například .PDF), specifikuje se v kulaté závorce rozsah (tj. počet podjednotek) podle pravidel pro textové zdroje.

např.:
300 ## $a 1 online zdroj
300 ## $a 1 online zdroj (158 stran) - pro e-knihy, kartografické zdroje, grafiku
300 ## $a 1 online zdroj (2 video soubory)

310 (Současná periodicita) (NO)

Pole označující současnou periodicitu.

zapisujeme:

336 (Typ obsahu) (O)

povinné pro minimální záznam

Typ obsahu je kategorizace pro základní formu komunikace, v níž je obsah vyjádřen, a lidský smysl, jehož prostřednictvím má být vnímán. Používá se ve spojení s návěštím, znakovou pozicí 06 (LDR/06, typ záznamu) označující typ obsahu zdroje. Pole 336 částečně nahrazuje pole 245 $h obecné označení druhu dokumentu.

zapisujeme:

např.:
336 ## $a text
    $b txt
    $2 rdacontent

337 (Typ média) (O)

nepovinné pro minimální záznam

Typ média je kategorizace odrážející obecný typ zařízení, které je potřebné pro zprostředkování (zobrazení, přehrání, spuštění atd.) obsahu zdroje.

Při zápisu typu média se vychází z údajů uvedených v samotném zdroji. Další údaje lze převzít z jakéhokoli pramene popisu.

zapisujeme:

např.:
337 ## $a počítač 
    $b c 
    $2 rdamedia 

338 (Typ nosiče) (O)

povinné pro minimální záznam

Typ nosiče je kategorizace odrážející formát paměťového média a jeho nosiče v kombinaci s typem zařízení, které je potřebné pro zprostředkování (zobrazení, přehrání, spuštění atd.) obsahu zdroje.

Při zápisu typu nosiče se vychází z údajů uvedených v samotném zdroji. Další údaje lze převzít z jakéhokoli pramene popisu.

zapisujeme:

např.:
338 ## $a online zdroj 
    $b cr 
    $2 rdacarrier

362 (Údaje o číslování) (O)

povinné pro minimální záznam

Pole obsahuje informace o sekvenčním označení jednotlivých částí pokračujícího zdroje, vyplňuje se v případě, že katalogizujeme seriály, u integračních zdrojů se údaje v této oblasti obvykle nezapisují. Číslování může být číselné (Band 1), abecední (Band A), chronologické (Leden 1973) nebo jejich kombinace (Volume 1 (1969)).

Je-li číslování uvedeno ve více jazycích/písmech, zapisuje se pouze označení v jazyce hlavního názvu/písma. Nelze-li toto hledisko použít, zapíše se označení uvedené jako první.

Jednotlivé údaje v oblasti jsou mezi sebou odděleny předepsanou interpunkcí ISBD. Mezi označením prvního a posledního sešitu se zapisuje spojovník natěsno.

Indikátory

       0 označuje, že údaje jsou ve formátované podobě - zapisuje se číslování tak, jak je uvedeno na preferovaném
          prameni první a poslední části
       1 označuje, že údaje jsou v podobě neformátované poznámky – používáme tehdy, pokud nemáme k dispozici
          první a/nebo poslední část a údaje o nich dohledáme v jiných zdrojích nebo odvodíme/odhadneme

např.:
362 0# $a Volume 1, number 1-
362 0# $a No. 1, no. 24(2012-)

Poznámky

500 (Všeobecná poznámka) (O)

Pole obsahuje všeobecné informace, které nepatří do žádné specifické kategorie poznámek. Poznámka se zapisuje pouze v určených případech. Uvádí se zde např. povinná poznámka o prameni hlavního názvu, pokud není převzatý z titulní stránky; poznámka o zdroji souběžného názvu, pokud není ze stejného zdroje jako hlavní název a je to důležité pro identifikaci nebo zpřístupnění; významná další názvová informace z jiného preferovaného zdroje; poznámky o chybně uvedených údajích a jejich správném znění; poznámka o odpovědnosti osob/korporací, které nejsou uvedeny v údajích o odpovědnosti a jsou významné pro identifikaci a zpřístupnění; významné poznámky k údajům o vydání, nakladatelským údajům, fyzickému popisu, údajům o edici, údaje o překladu, atd.

520 (Resumé) (O)

Pole obsahuje neformalizovanou poznámku týkající se obsahu a rozsahu popisované jednotky. Může to být resumé, výtah atd. nebo jen fráze popisující obsah. Stručný, výstižný popis obsahu zdroje. Do pole 520 zapisujeme také poznámku, že součástí stránek je časopis, pokud pro něj již není vytvořený záznam (v opačném případě se použije pole 787 nebo 700 $i).

588 (Poznámka o zdroji popisu) (O)

Pole obsahuje administrativní informace o propojení a kontrole údajů uvedených v bibliografickém záznamu, obvykle jde o poznámku o zdroji/zdrojích popisu, která je užitečná pro další katalogizátory i uživatele.

Poznámky pro zdroj názvu, pro názvy zobrazené na domovské stránce, se zapisují následovně:

např.:
588 $a Název z titulní obrazovky 

Poznámky pro pramen popisu hlavního názvu a datum prohlédnutí zdroje se slučují do jedné poznámky s tímto zněním:

např.:
588 $a Název z titulní obrazovky (náhled 9.1.2015)

Zápis data vztahující se k verzi dokumentu odpovídá přirozenému jazyku a zapisuje se 2.3.2007 (nikoli 02.03.2007).

Pokud dojde ke změně názvu, upravíme pole 245 a také datum v poli 588.

Věcné selekční údaje

Pole obsahuje věcné téma, které je předmětem obsahu dokumentu a používá se jako vedlejší věcné záhlaví. Forma a zápis údajů se řídí instrukcemi autoritního systému používaného danou institucí. Všeobecně známý používaný systém je vyjádřen hodnotou 2. indikátoru a je specifikován údajem o zdroji v podpoli $2.

600 (Vedlejší věcné záhlaví – osobní jméno) (O)

Údaje se zapisují ve stejné podobě jako v poli 100 (Hlavní záhlaví - osobní jméno). Zdroj pojednává o konkrétní osobě.

610 (Vedlejší věcné záhlaví – jméno korporace) (O)

Údaje se zapisují ve stejné podobě jako v poli 110 (Hlavní záhlaví - jméno korporace). Zdroj pojednává o konkrétní instituci.

611 (Vedlejší věcné záhlaví – jméno akce) (O)

Údaje se zapisují ve stejné podobě jako v poli 111 (Hlavní záhlaví - jméno akce). Zdroj pojednává o akci, konferenci.

648 (Vedlejší věcné záhlaví – chronologický termín) (O)

Pole se vyplňuje, pokud je použito pole 045. Do pole zapisujeme chronologické vymezení tématu zdroje, např. „1945-1948“. Jedná se o autoritní termín (chronologický údaj). V poli 648 se zapisují konkrétní data, jsou-li v popisovaném dokumentu snadno k nalezení.

např.:
648 7	$a 20. stol.
648 7	$a 1939-1945
648 7	$a 1948
648 7	$a 2.-3. stol.
648 7	$a 1. stol. př. Kr.

650 (Vedlejší věcné záhlaví – věcné téma) (O)

Pole obsahuje věcné téma, které je předmětem obsahu dokumentu a používá se jako vedlejší věcné záhlaví.

Do pole se zapisují česká předmětová hesla. Termíny se přebírají ze souboru autorit. Hodnota indikátorů je pak následující:

1. indikátor - 0 nespecifikován
2. indikátor - 7 zdroj specifikovaný v podpoli $2

V případě anglických předmětových hesel je hodnota indikátorů:

1. indikátor - 0 nespecifikován
2. indikátor - 9 zdroj specifikovaný v podpoli $2

např.:
dokument pojednává o lidských právech
650 07 $a lidská práva
    $7 ph122331
    $2 czenas
650 09 $u lidská práva
    $a human rights
    $2 czenas

651 (Vedlejší věcné záhlaví – geografické jméno) (O)

Pole se vyplňuje, pokud je použito pole 043. Termíny se přebírají ze souboru autorit.

V případě českých předmětových hesel je hodnota indikátorů:
1. indikátor - # nedefinovaný
2. indikátor - 7 zdroj specifikovaný v podpoli $2

V případě anglických předmětových hesel je hodnota indikátorů:
1. indikátor - # nedefinovaný
2. indikátor - 9 zdroj specifikovaný v podpoli $2

651 #7 $a Česko
    $7 ge128065
    $2 czenas
651 #9 $u Česko
    $a Czechia
    $2 czenas		

655 (Vedlejší věcné záhlaví - žánr/forma) (O)

Pole obsahuje termíny označující žánry, formu a/nebo fyzické vlastnosti informačního zdroje. Všeobecně se forma a zápis údajů řídí instrukcemi souboru formálních autorit NK ČR. Při katalogizaci elektronických zdrojů se používají převážně následující hesla: www dokumenty, elektronické časopisy, fotogalerie, blogy, (elektronické mapy, zvukové záznamy). V případě zdrojů, které mají z hlediska knihovnického charakter integračního zdroje, ale v podstatě jsou nečíslovanými seriály, se zapisují obě formy dokumentu (elektronické seriály a www dokumenty).

V případě českých předmětových hesel je hodnota indikátorů:
1. indikátor - # nespecifikován
2. indikátor - 7 zdroj specifikovaný v podpoli $2

V případě anglických předmětových hesel je hodnota indikátorů:
1. indikátor - # nespecifikován
2. indikátor - 9 zdroj specifikovaný v podpoli $2

např.:
elektronický seriál
651 #7 $a www dokumenty
    $7 fd186892
    $2 czenas
651 #7 $a elektronické časopisy    
    $7 fd186922
    $2 czenas
651 #9 $u www dokumenty
    $a www documents
    $2 eczenas
651 #9 $u elektronické časopisy    
    $a electronic journals
    $2 eczenas		

např.:
www stránky
651 #7 $a www dokumenty
    $7 fd186892
    $2 czenas
651 #9 $u www dokumenty
    $a www documents
    $2 eczenas

Vedlejší záhlaví

Selekční údaj charakterizující zpracovávaný dokument. Do záhlaví zapisujeme tvůrce nebo spolutvůrce zdroje.

700 (Vedlejší záhlaví - osobní jméno) (O)

Do pole/polí 700 se uvádějí:

Do podpole $4 se mohou zapisovat kódy autorských rolí, přestože autorské role již nejsou povinnou součástí ani minimálního, ani doporučeného záznamu.
Vedlejší záhlaví pro vydavatele se zapisuje jen pokud má i tvůrčí roli – v tomto případě se zapisuje také tato další role.
Pro pole 700, 710, 711, 730 lze nově použít podpole „i“, které umožňuje vytvořit poznámku přímo v daném poli.

710 (Vedlejší záhlaví – jméno korporace) (O)

viz pole 110

711 (Vedlejší záhlaví – jméno akce) (O)

viz pole 111

Propojovací pole

76X – 78X (Propojovací pole)

Propojovací pole obsahují informace, které identifikují další související bibliografické jednotky. Každé z propojovacích polí specifikuje jiný typ bibliografického propojení mezi základní jednotkou popsanou v bibliografickém záznamu a související popisnou jednotkou. Při popisu elektronických online zdrojů jsou nejčastěji využívána tato propojovací pole:

776	Vydání na jiném nosiči
780	Předcházející záhlaví
785	Následující záhlaví
787	Nespecifikované propojení

Propojovací pole 776 se používá v případě existence vydání dokumentu na jiném nosiči, kdy je uplatňován přístup tvorby dvou individuálních záznamů. Toto propojovací pole je zapisováno obvykle v kombinaci s poznámkou v poli 530.

např.:
propojení integračního zdroje

záznam pro online verzi dokumentu:
245 14 $a The Opera quarterly
530 ## $a Dostupné též v tištěné podobě.
776 1# $t Opera quarterly
    $x 0736-0053

záznam pro tištěnou verzi dokumentu:
245 04 $a The Opera quarterly
530 ## $a Dostupné též online.
776 1# $a Opera quarterly (Online)
    $x 1486-2870

Pole 780 a 785 jsou užívána pro zápis předcházejících a následujících názvů.

Pro popis online zdrojů se pole 7XX používají zcela výjimečně, přicházejí v úvahu pouze pole 780 Předcházející záhlaví a 785 Následující záhlaví (pro popis seriálů, příp. integračních zdrojů - hodnota 1. indikátoru je 0, hodnota 2. indikátoru určuje typ propojení). Při popisu metodou jednoho záznamu se může vyskytnout potřeba použít pole 776 Vydání na jiném nosiči.

např.:
Měsíční deník a Měsíční deník II.

245 10 	$a Měsíční deník
785 00 	$a Gabzdyl, Pavel.
    $t Měsíční deník II.

245 10	$a Měsíční deník II.
780 00 	$a Gabzdyl, Pavel.
    $t Měsíční deník

Pokud je předcházející/následující záznam zkatalogizován pod hlavním záhlavím, uvede se v podpoli $a. Pokud je záznam zkatalogizován pod názvem, použije se pouze podpole $t (bez interpunkce na konci podpole).

Pokud katalogizátor považuje za účelné v záznamu uvést informaci o vztahu k jinému popsanému dokumentu (např. o seriálu vydávaném v rámci webové stránky), použije se pole 787.

např.:
245 10 	$a Česká společnost pro systémovou integraci
787 08	$i Součástí stránek je … (časopis/monografie):
    $a Hlavní návěští
    $t Systémová integrace : časopis České společnosti pro systémovou integraci
    $x/z ISSN/ISBN

Pokud jsou obsahem dokumentu dílčí samostatné dokumenty a katalogizátor považuje za účelné na jednotlivé dokumenty upozornit, zapíše jejich názvy v poli 520 (anotace). Pokud považuje za důležité umožnit samostatné vyhledávání těchto částí, uvede je v poli 505 - Formalizovaná poznámka k obsahu (neuvádí se ale duplicitně v poli 520). V tomto případě však existuje riziko, že se obsah webové stránky časem změní a uživatel pak příslušný dokument pod názvem zapsaným v záznamu a uvedeným v rejstříku již nenajde.

např.:
Web Markéty Baňkové obsahuje 3 významné umělecké dokumenty různého typu.

varianta a/
520 $a Webová stránka obsahuje 3 významné umělecké dokumenty různého typu: New York City Map (emoční mapa), Senses of life (video) a Mesto.html (internetová kniha)

varianta b/
505 20 $t New York City Map
    $g (emoční mapa)
    $t Senses of life
    $g (video)
    $t Mesto.html
    $g (internetová kniha)

Alternativní prezentace, elektronické umístění

856 (Elektronické umístění a přístup) (O)

Pokud je tentýž zdroj dostupný z více URL adres, další URL se zapisuje/-í vždy do nového pole 856.

Pokud je/jsou starší URL již neplatné a zapisuje se nová (tj. platná) URL, zapíše se tato nová URL do 1. výskytu, před původní a již neplatnou URL. Totéž platí, je-li původní URL přesměrována na nově zapisovanou URL (tj. nová URL = 1. výskyt, přesměrovaná URL = 2. a případně další výskyty).

Pro odkaz do Webarchivu se používá další výskyt pole 856, zápis je stejný jako u běžné adresy v poli 856, ale v podpoli $z je hodnota „archivní verze stránek“ (text, který se zobrazuje za URL adresou).

např.:
856 40 $u http://gvuhodonin.cz
    $q text/html
    $4 N
856 40 $u http://wayback.webarchiv.cz/wayback/gvuhodonin.cz
    $q text/html
    $z archivní verze stránek
    $4 N

a) Ukončeno vydávání

Pokud URL není funkční a stránky již neexistují (vůbec nebo jsou na jiné URL, příp. nevíme, zda opravdu ukončily činnost), zapíše se o této skutečnosti poznámka v 856 $z „adresa nedostupná k [datum, kdy byla nefunkčnost URL zjištěna]“. Je nutné změnit hodnotu 2. indikátoru „0“ na „#“ (tj. prázdný).

např.:
856 4#	$u http://www.detektivka.com
    $q text/html
    $z adresa nedostupná k 23.11.2018
    $4 N

Pokud se současně zapisuje v novém výskytu pole 856 URL, na které jsou nově webové stránky umístěny, zapíše se do téhož výskytu poznámka v $z „adresa platná k [datum]“.

Pokud se na původní URL objevily zcela nové nesouvisející webové stránky, zapíše se o této skutečnosti poznámka v 856 $z „původní dokument na této adrese nedostupný k [datum, kdy byla nefunkčnost URL zjištěna]“. Je nutné změnit hodnotu 2. indikátoru „0“ na „#“ (tj. prázdný).

Pokud je původní URL funkční, ale obsahuje zcela odlišný dokument od původního a jedná se o významný dokument, může se popsat novým katalogizačním záznamem.

b) Stránky přesunuty

např.:
856 40 $u http://oldgeogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/
    $q text/html
    $z adresa platná k [datum, kdy zapisujeme URL do záznamu]
    $4 N
856 4# $u http://www.geogr.muni.cz/ucebnice/kartografie
    $q text/html
    $z adresa nedostupná k [datum, kdy byla nefunkčnost URL zjištěna]
    $4 N

U neplatné URL se v 856 mění hodnota 2. indikátoru z „0“ na „#“ (tj. prázdný).

c) Přesměrování

Pokud původní URL přesměrovává na novou URL adresu, kde je nově umístěn původní, popisovaný zdroj, zapíšeme novou URL a starou neměníme.

např.:
856 40	$u http://www.linuxbiz.cz
    $q text/html
    $4 N
856 40	$u http://www.linuxbizcz.cz
    $q text/html
    $4 N

d) Souběžné vydávání na více URL

Zapíší se všechny URL adresy.

2. indikátor vždy 0 (jedná se o původní elektronický zdroj)

výjimky:

a) nefunkční URL

např.:
856 4# $u http://www.linuxbiz.cz
    $z adresa nedostupná k [datum]
    $4 N

b) zápis URL do záznamu pro tištěný dokument (eventuálně elektronický zdroj na fyzickém nosiči)

např.:
Ložiska nerostů (CD-ROM)
856 41 $3 Online verze
    $u http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/index.html
    $4 N

c) považuje-li katalogizátor za důležité zapsat do záznamu vedle vlastní URL popisovaného dokumentu ještě URL příbuzného dokumentu (např. blog, na který je odkaz z popisovaného dokumentu, předchozí verze stránek), pak je třeba zapsat do $3 vhodné návěští a v poznámce (anotaci) by měla být informace o tomto odkazovaném dokumentu.

např.:
856 40 $u http://home.tiscali.cz/bovepul
    $4 N
856 42 $3 Blog
    $u http://bovepul.blog.cz
    $4 N
520 $a V rámci webových stránek je provozován také blog pro náboženství, filosofii a umění.

Vždy (tj. i v každém opakovaném výskytu pole 856) se uvádí podpole 4 hodnota N (znamená negenerovat obrazovku „copyright“).

Kódy zpracovatelské instituce, práva k popisovanému zdroji

929 (Typ zdroje) (O)

Uvádějí se jen anglické výrazy označující typ zdroje.

např.:
655 07 $a www dokumenty
655 07 $a fotogalerie
929 ## $a Text
929 ## $a Image

930 (Práva k popisovanému zdroji) (NO)

Je možné zapsat přesné znění údaje o copyrightu, jak je uvedeno ve zdroji - tj. včetně s.r.o. aj. (někdy může sloužit k odlišení od jiné spol.). Nejedná se o údaj pro vyhledávání, slouží pouze pro převod do DC.

PSP (Pomocné údaje speciálních dokumentů) (O)

Vyplňuje se pouze pro zdroje, které mají svým obsahem či formou zpracování textu povahu seriálu, tj. časopisu, novin, resp. zpravodajského serveru, bez ohledu na to, zda jde ve skutečnosti o seriál či integrační zdroj (tzn. LDR/07 může být jak s, tak i).

např.:
integrační zdroj iDnes.cz - u těchto zdrojů se zapisuje v podpoli $a EJ, což definuje, že se záznam bude vyhledávat v rámci 
elektronických časopisů.

V ostatních případech se toto pole neuvádí.

IST (Údaje o zpracování) (O)

Při významných změnách/opravách v záznamu může upravující katalogizátor vytvořit nové (opakující se) pole IST s vlastními údaji. Staré pole IST se ponechává. Toto se týká jak změn v původních záznamech, tak v záznamech již upravovaných nebo převzatých.